pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Kamili
Kamila

14

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

BIP

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

środa, 31.01.2024 10:48

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu słubickiego (I)”

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

 

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu słubickiego (I)” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

 

Okres realizacji projektu to 01.01.2023 r.-31.03.2025 r.

Wartość projektu: 1.316.698,23 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.119.193,49 zł

Z projektu korzystać będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, należące do co najmniej jednej z kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.tj.:

- osoby do 29 roku życia (w tym NEET[1]),

- osoby długotrwale bezrobotne[2],

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnością,

- osoby o niskich kwalifikacjach[3].

Projekt realizujemy, aby doprowadzić do zatrudnienia co najmniej 70 % uczestników projektu Cel ten zostanie osiągnięty poprzez aktywizację zawodowa osób bezrobotnych z powiatu słubickiego i realizację wsparcia na rzecz osób bezrobotnych z wykorzystaniem działań tj. instrumentów i usług określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wniosku o dofinansowanie.

W projekcie planujemy aktywizację zawodowa 86 osób bezrobotnych z powiatu słubickiego, w tym:

- zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy w ramach organizacji staży dla 43 osób wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu (14 osób) i/lub zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną (6 osób),

- podjęcie działalności gospodarczej w ramach udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 21 osób,

- podjęcie zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla 8 osób,

- podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 10 osób,

- przyznanie bonu na zasiedlenie dla 4 osób w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i podjęciem pracy w nowym miejscu zamieszkania.

Efektem projektu będą następujące planowane wskaźniki produktu i rezultatu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 61

2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej- 21,

3. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie- 21

4. Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie – 33,

5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 5,

6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie- 30,

7. Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie- 23,

8. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży – co najmniej 658 349,12 zł.

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach:

- osobiście w siedzibie urzędu (ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice) w godzinach jego urzędowania (pon-pt; 7.00-15.00) w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku u doradcy klienta

- telefonicznie: tel. 95 759 36 08 lub 95 759 09 17, 95 759 09 12,

- mailowo: sekretariat@pupslubice.pl,

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Osoby bezrobotne ze szczególnymi potrzebami (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością lub inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji - np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków), uwzględniając bariery architektoniczne budynku urzędu, mają możliwość po uprzednim skontaktowaniu się z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach (w sposób telefoniczny, mailowy wskazany wyżej oraz bezpośredni, w tym poprzez inna osobę upoważnioną) ustalić indywidualny termin obsługi przez pracownika PUP w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28 (parter). W ustalonym wspólnie dogodnym terminie pracownik PUP udzieli szczegółowych informacji i wyda/przyjmie od Państwa niezbędne dokumenty by wziąć udział w projekcie. Ww. osoby nie mające możliwości kontaktu z PUP, wyłącznie poza kontaktem bezpośrednim, mogą ustalić termin wizyty z pracownikiem PUP osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach przy ulicy Sienkiewicza 28 (parter, pokój nr 003). Podczas kontaktu będzie możliwy zdalny kontakt z pracownikiem PUP w celu określenia dokładnego dogodnego terminu wizyty.


Ważne linki:

www.pupslubice.pl (zakładka dokumenty do pobrania: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego),

www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

www.europa.eu,

www.mapadotacji.pl


[1] Osoba w wieku 15–29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);

c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

[2] Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze PUP przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

[3]Osoba bez wykształcenia lub posiadająca wykształcenie podstawowe/gimnazjalne/ponadgimnazjalne - zasadnicze zawodowe lub średnie.


 

 

Tagi

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 31.01.2024 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2024 11:18
Liczba wyświetleń: 1171

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu