pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Kamili
Kamila

14

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

BIP » INFORMACJE PODSTAWOWE » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

czwartek, 16.01.2020 13:35

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Słubicach - www.pupslubice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Ossowski, sekretariat@pupslubice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 758 36 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika, od ul. Mickiewicza. Budynek nie został wyposażony w windy, które mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością ruchową, ze względu na bariery architektoniczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, mogą zostać obsłużone przez pracownika tutejszego urzędu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice).
Osoby zainteresowane taką formą kontaktu, proszone są o wcześniejszy kontakt celem ustalenia dogodnego terminu i godziny obsługi - prosimy o kontakt drogą e-mailową: sekretariat@pupslubice.pl lub kontakt telefoniczny: 95 758 36 08, 95 758 36 09.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform oraz informacji głosowych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Znajduje się ona na Sali Obsługi interesantów przy stanowisku nr 2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach znajdują się także piktogramy informujące o pętli indukcyjnej przy wejściu do budynku oraz przy stanowisku wyposażonym w pętle indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy posiada 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla postoju osób niepełnosprawnych. Znajduję się one przed wejściem do budynku urzędu, od strony ul. Mickiewicza.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Informujemy, że na teren urzędu można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach realizuje obsługę klientów z dysfunkcją słuchu poprzez zastosowanie usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego, poprzez wideo połączenie w Sali konferencyjnej urzędu.

Usługi tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430. Osoby uprawnione korzystają z tego świadczenia bezpłatnie.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i złożenie zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach (ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice), lub przesłanie go za pośrednictwem:

-e-mail na adres: sekretariat@pupslubice.pl,

-listu przesłanego drogą pocztową na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach:
ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice,

-fax +48 95 758 36 08/09,

-platformy ePUAP. 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz zgłoszenia chęci do skorzystania ze świadczenia usług tłumacza -migowy 2022-02-21 12:16:10 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 16.01.2020 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2024 13:25
Liczba wyświetleń: 12007

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu