INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip eures psz Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Strona Powiatu Słubickiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kalendarium

Albiny
Sebastiana

16

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoBez wykształcenia średniego
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życiaKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni

2017

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopad
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 140 61 53 26 519 259 105 64
w tym
osoby
poprzednio pracujące 115 49 42 20 452 224 105 64
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 2 1 1 15 7 12 6
dotychczas nie pracujące 25 12 11 6 67 35 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 54 19 21 8 246 134 42 28
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 9 3 5 2 9 2 0 0
Cudzoziemcy 2 2 0 0 5 5 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 35 11 11 5 150 76 23 15
Bez doswiadczenia zawodowego 37 16 17 9 95 48 0 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 12 0 5 0 65 0 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 105 51 43 23 403 210 84 52

z wiersza 12

Do 30 roku życia 50 28 27 14 97 67 9 8
w tym do 25 roku zycia 28 13 18 8 48 32 2 2
długotrwale bezrobotne 21 9 6 5 170 89 1 1
Powyżej 50 roku życia 27 6 7 4 184 67 56 28
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 19 16 13 10 96 81 22 19
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
niepełnosprawni 8 2 5 1 53 24 19 10
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 491 249 234 134 108 68
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 140 61 54 19 16 8

z tego

po raz pierwszy 20 13 3 2 2 1
po raz kolejny 120 48 51 17 14 7

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 12 9 1 1 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 112 51 42 19

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 53 26 21 8

z tego

niesubsydiowanej 38 21 17 7

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 15 5 4 1

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 6 2 1 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 2 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 5 2 1 1
rozpoczęcie szkolenia 2 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 4 3 1 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 0 1 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 2 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 13 11 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 6 3 5 2
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 1 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 0 0
innych 2 2 2 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 519 259 246 134
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 67 43 21 17

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 90 60 49 30 188 74
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 50 28 28 13 27 6
z tego po raz pierwszy 15 11 10 6 X X
po raz kolejny 35 17 18 7 27 6

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 1 1
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 10 7 6 4 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 43 21 28 11 31 13

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 27 14 18 8 7 4

z tego

niesubsydiowanej 19 12 11 6 7 4

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 8 2 7 2 0 0
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 2 0 2 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0
inne 5 2 5 2 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 1 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 3 2 3 2 0 0
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 1 2 1 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 6 2 3 0 16 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 1 2 0 1 1
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 1 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 3 2
innych 1 1 0 0 2 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 0 0 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 97 67 48 32 184 67
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 32 24 22 16 17 8
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 14 7
zatrudnione przy robotach publicznych 0 0
odbywające szkolenie 2 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 30 19
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 43 25
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 7 0
w tym powyzej 60 roku zycia 1 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 11 6
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 2 2
innych 0 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 8 4

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 4 2
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 0 0
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 2 0 5 1
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 2 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 2 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 2 5 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 1 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 210 20 8 30 96 21

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 205 15 6 30 92 19
miejsce aktywizacji zawodowej 5 5 2 X 4 2

z tego

staże 5 5 2 X 4 2
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 2 0 0 0 5 5
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 98 49 1 0
Przerwali realizację IPD 29 18 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 15 9 0 0
Zakończyli realizację IPD 90 35 1 1
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 994 457 22 9
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 120 49 120 49 483 239

z tego

profil I X X 8 4 28 17
profil II X X 107 43 386 189
profil III X X 5 2 69 33
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone