INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Jarosława
Marka

25

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoBez wykształcenia średniego
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życiaKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni

2018

styczeńlutymarzec
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 90 31 59 27 509 227 97 49
w tym
osoby
poprzednio pracujące 77 28 58 27 448 195 97 49
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
1 0 0 0 15 9 10 5
dotychczas nie pracujące 13 3 1 0 61 32 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 34 14 25 11 238 126 32 20
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 1 1 1 1 8 5 0 0
Cudzoziemcy 0 0 0 0 3 3 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 27 10 7 2 158 79 17 9
Bez doswiadczenia zawodowego 23 8 3 1 94 48 0 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 7 0 2 0 67 0 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 74 27 40 20 412 194 83 40

z wiersza 12

Do 30 roku życia 35 14 17 7 93 59 7 3
w tym do 25 roku zycia 17 8 6 4 52 33 3 1
długotrwale bezrobotne 12 7 7 5 160 81 0 0
Powyżej 50 roku życia 17 2 13 6 197 66 57 23
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 14 5 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 21 11 6 4 93 75 18 15
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
niepełnosprawni 2 1 5 2 50 19 15 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 559 264 259 137 106 54
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 90 31 34 14 15 6

z tego

po raz pierwszy 13 5 7 3 3 1
po raz kolejny 77 26 27 11 12 5

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 2 1 1 0 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 140 68 55 25

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 59 27 25 11

z tego

niesubsydiowanej 34 18 13 9

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 25 9 12 2

z tego

prac interwencyjnych 4 2 2 1
robót publicznych 4 2 3 1
podjęcia działalności gospodarczej 8 3 2 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 1 3 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 3 1 2 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 8 3 2 0
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 20 11 13 6
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 10 6 3 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 24 10 7 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 9 5 0 0
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 1 0
innych 5 2 3 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 509 227 238 126
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 65 36 32 19

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 92 61 46 31 222 83 184 98
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 35 14 17 8 17 2 12 7
z tego po raz pierwszy 11 4 6 3 0 0 X X
po raz kolejny 24 10 11 5 16 2 12 7

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 2 1 2 1 0 0 0 0
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 32 15 11 6 42 19 36 24

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 17 7 6 4 13 6 7 5

z tego

niesubsydiowanej 5 2 1 1 8 5 4 4

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 12 5 5 3 5 1 3 1
z tego prac interwencyjnych 2 1 1 1 1 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 2 1 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 5 2 2 1 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 0 2 0 1 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 3 1 1 1 0 0 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 2 1 1 1 4 1 1 0
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 0 0 13 4 15 9
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 2 0 0 2 1 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 9 3 4 1 3 1 5 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 1 0 0 0 0 2 2
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 3 2 0 0
innych 0 0 0 0 2 2 3 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 0 0 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 93 59 52 33 197 66 160 81
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 32 21 23 15 21 6 160 81
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 3
zatrudnione przy robotach publicznych 0 0
odbywające szkolenie 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 33 19
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 20 11
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 6 0
w tym powyzej 60 roku zycia 1 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 14 6
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 0
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 0

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 1 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 1 0
innych 0 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 15 6

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 9 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 0 0
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 4 1 10 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 4 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 3 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 1 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 144 19 10 1 128 33

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 143 18 10 1 128 33
miejsce aktywizacji zawodowej 1 1 0 X 0 0

z tego

staże 1 1 0 X 0 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 4 0 0 1 9 5
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 119 42 1 1
Przerwali realizację IPD 15 7 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 9 2 0 0
Zakończyli realizację IPD 85 34 2 1
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 958 418 17 5
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 105 37 105 37 488 219

z tego

profil I X X 2 2 15 11
profil II X X 98 33 404 180
profil III X X 5 2 69 28
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone