INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


MENU


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip eures psz Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Strona Powiatu Słubickiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kalendarium

Ireny
Kleopatry

20

październik

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoBez wykształcenia średniego
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życiaKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni

2017

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 149 75 59 34 498 251 109 66
w tym
osoby
poprzednio pracujące 129 65 47 26 434 217 109 66
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 2 2 2 15 6 11 4
dotychczas nie pracujące 20 10 12 8 64 34 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 52 25 20 7 232 132 39 28
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 14 5 7 6 11 3 0 0
Cudzoziemcy 3 2 0 0 3 3 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 33 19 10 3 136 78 18 13
Bez doswiadczenia zawodowego 36 16 15 10 96 49 0 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 15 0 3 0 63 0 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 122 65 43 30 400 212 93 57

z wiersza 12

Do 30 roku życia 51 26 26 17 91 60 9 5
w tym do 25 roku zycia 35 16 16 11 45 28 0 0
długotrwale bezrobotne 20 8 3 1 179 93 3 2
Powyżej 50 roku życia 41 18 9 6 196 73 60 31
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 3 1 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 22 18 10 9 93 84 24 21
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
niepełnosprawni 10 5 5 3 52 25 24 14
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 503 258 236 134 105 64
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 149 75 52 25 22 14

z tego

po raz pierwszy 33 16 5 3 8 4
po raz kolejny 116 59 47 22 14 10

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 3 1 1 0 1 0
po stażu 12 6 8 2 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 2 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 2 0 2 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 154 82 56 27

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 59 34 20 7

z tego

niesubsydiowanej 32 16 16 6

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 27 18 4 1

z tego

prac interwencyjnych 4 3 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 6 4 1 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 2 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 2 1 1 0
inne 12 8 2 1
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 13 7 5 3
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 2 1 1 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 18 10 4 2
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 39 18 15 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 12 7 5 4
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 0 1 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 0 0
innych 7 3 5 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 498 251 232 132
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 64 41 22 18

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 97 69 47 34 195 72
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 51 26 35 16 41 18
z tego po raz pierwszy 22 11 20 9 X X
po raz kolejny 29 15 15 7 34 14

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 3 1
po stażu 6 3 5 2 0 0
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 1 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 2 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 55 33 34 20 40 17

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 26 17 16 11 9 6

z tego

niesubsydiowanej 9 6 5 3 3 1

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 17 11 11 8 6 5
z tego prac interwencyjnych 2 1 2 1 1 1
robót publicznych 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 0 0 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 2 2
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 2 1
inne 12 8 9 7 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 5 1 4 1 2 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 7 5 3 1 8 3
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 11 7 7 5 9 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 2 1 2 1 5 2
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 1 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 3 1
innych 4 2 2 1 3 0
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 2 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 91 60 45 28 196 73
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 32 22 25 17 20 11
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 14 6
zatrudnione przy robotach publicznych 1 0
odbywające szkolenie 1 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 45 30
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 47 27
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 7 1
w tym powyzej 60 roku zycia 1 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 10 4
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 0 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 0 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 12 6

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 4 1
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 0 0
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 2 2 5 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 10 5 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 10 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 2 3 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 3 5 3
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 190 33 13 1 98 28

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 181 24 10 1 96 28
miejsce aktywizacji zawodowej 9 9 3 X 2 0

z tego

staże 9 9 3 X 2 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 4 1 0 0 4 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 111 50 2 1
Przerwali realizację IPD 42 23 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 29 17 0 0
Zakończyli realizację IPD 109 58 5 2
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 1265 565 30 15
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 135 69 135 69 468 235

z tego

profil I X X 11 7 27 16
profil II X X 112 56 361 182
profil III X X 12 6 80 37
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone