INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Agnieszki
Jarosława

21

styczeń

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoBez wykształcenia średniego
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życiaKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni

2019

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 100 52 42 24 415 213 73 42
w tym
osoby
poprzednio pracujące 91 46 34 21 388 195 73 42
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 3 1 1 14 7 11 6
dotychczas nie pracujące 9 6 8 3 27 18 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 34 22 17 11 205 113 32 18
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 3 2 4 1 7 4 0 0
Cudzoziemcy 0 0 0 0 1 1 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 35 21 9 5 148 83 20 13
Bez doswiadczenia zawodowego 19 14 12 5 53 35 1 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 10 0 1 0 48 0 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 78 44 30 19 323 174 52 29

z wiersza 12

Do 30 roku życia 29 18 16 10 84 60 9 6
w tym do 25 roku zycia 19 10 12 7 46 31 4 1
długotrwale bezrobotne 21 12 4 4 139 74 0 0
Powyżej 50 roku życia 26 13 8 4 151 54 36 18
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 13 9 6 5 62 54 9 7
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 2 2 0 0
niepełnosprawni 6 2 2 1 40 20 12 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 399 202 202 107 65 41
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 100 52 34 22 17 8

z tego

po raz pierwszy 11 7 5 3 1 0
po raz kolejny 89 45 29 19 16 8

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 14 9 6 5 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 22 11 10 6
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 84 41 31 16

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 42 24 17 11

z tego

niesubsydiowanej 37 22 15 10

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 5 2 2 1

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 0 0 0 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 4 2 2 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 8 5 1 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 20 5 9 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 5 3 1 1
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 1 1 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 0 0 0 0
innych 2 1 1 0
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 415 213 205 113
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 61 40 38 26

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 81 57 47 32 145 48 128 71
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 29 18 19 10 26 13 21 12
z tego po raz pierwszy 9 6 8 5 0 0 X X
po raz kolejny 20 12 11 5 24 12 21 12

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 7 4 5 2 1 1 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 2 1 0 0 9 3 15 9
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 26 15 19 11 20 7 10 9

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 16 10 12 7 8 4 4 4

z tego

niesubsydiowanej 14 9 11 6 7 4 4 4

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 2 1 1 1 1 0 0 0
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 1 1 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 1 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 3 1 2 1 1 1 1 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 0 1 0 1 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 4 3 4 3 6 0 2 1
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 1 0 0 1 0 2 2
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 1 1 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 0 0 0 0
innych 1 0 0 0 2 1 1 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 0 0 1 0 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 84 60 46 31 151 54 139 74
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 38 29 24 16 13 5 139 74
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 5
zatrudnione przy robotach publicznych 0 0
odbywające szkolenie 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 16 10
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 4 2
w tym powyzej 60 roku zycia 0 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7 2
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 0
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 0 0
innych 1 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7 1

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 1 0
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 0 0
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 2 1 5 3
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 3 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 3 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 39 8 11 1 46 20

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 32 1 10 1 43 20
miejsce aktywizacji zawodowej 7 7 1 X 3 0

z tego

staże 7 7 1 X 3 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 5 0 0 0 5 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 97 44 0 0
Przerwali realizację IPD 37 19 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 18 10 0 0
Zakończyli realizację IPD 61 29 2 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 723 353 12 6
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 0 0 0 0 0 0

z tego

profil I X X 0 0 0 0
profil II X X 0 0 0 0
profil III X X 0 0 0 0
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone