INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Januarego
Konstancji

19

wrzesien

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoBez wykształcenia średniego
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życiaKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni

2020

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 55 22 54 29 619 325 141 99
w tym
osoby
poprzednio pracujące 54 21 50 28 570 298 141 99
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
1 0 1 1 14 9 9 7
dotychczas nie pracujące 1 1 4 1 49 27 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 22 10 13 8 266 138 48 31
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 1 1 3 3 5 1 0 0
Cudzoziemcy 1 0 0 0 4 2 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 13 8 12 5 185 102 30 22
Bez doswiadczenia zawodowego 4 3 6 1 82 40 0 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 2 0 1 0 59 0 6
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 54 24 31 15 446 237 87 55

z wiersza 12

Do 30 roku życia 14 9 17 8 129 78 18 12
w tym do 25 roku zycia 4 3 6 4 68 36 3 1
długotrwale bezrobotne 14 5 2 0 164 82 2 1
Powyżej 50 roku życia 22 6 5 2 197 80 55 31
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 9 4 2 1
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 5 4 7 4 90 80 15 14
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 2 2 0 0
niepełnosprawni 5 2 3 1 51 29 11 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 649 344 265 140 149 107
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 55 22 22 10 8 3

z tego

po raz pierwszy 11 6 2 1 1 0
po raz kolejny 44 16 20 9 7 3

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 1 1 0 0 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 85 41 21 12

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 54 29 13 8

z tego

niesubsydiowanej 44 26 13 8

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 3 1 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 10 3 0 0

z tego

prac interwencyjnych 1 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 5 2 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 1 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 1 0 0 0
inne 0 0 0 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
rozpoczecia stazu 6 3 4 2
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 3 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 8 2 1 0
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 6 2 1 1
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 2 0 1 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 1 1
innych 3 0 0 0
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 619 325 266 138
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 108 54 55 27

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 143 81 79 41 188 79 157 80
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 14 9 4 3 22 6 14 5
z tego po raz pierwszy 7 6 2 2 0 0 X X
po raz kolejny 7 3 2 1 19 6 14 5

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 1 1 0 0 0 0 0 0
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 28 12 13 7 13 5 7 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 17 8 6 4 5 2 2 0

z tego

niesubsydiowanej 11 6 3 3 3 1 0 0

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 6 2 3 1 2 1 2 0
z tego prac interwencyjnych 1 0 1 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 2 1 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 0 0 0 1 1 2 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 1 0 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia stażu 4 2 2 1 0 0 1 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0 1 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 0 0 0 0 1 1 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 2 0 1 0 1 0 1 1
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 2 2 2 2 2 0 1 1
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X X X 2 0 1 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X 2 2 0 0
innych 3 0 2 0 0 0 0 0
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 0 0 2 1 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 129 78 68 36 197 80 164 82
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 66 39 44 22 22 6 164 82
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 0
zatrudnione przy robotach publicznych 0 0
odbywające szkolenie 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0
odbywające staż 25 11
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 19 8
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 3 1
w tym powyzej 60 roku zycia 1 0
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 11 4
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 0 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 2 2
innych 0 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 11 4

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 0
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 0 0
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 3 2 5 2
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 16 5 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 16 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 0 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 208 12 8 3 127 53

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 197 1 6 3 117 45
miejsce aktywizacji zawodowej 11 11 2 X 10 8

z tego

staże 10 10 1 X 7 5
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 1 1 1 X 3 3
dla niepełnosprawnych 1 0 0 0 1 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 48 23 0 0
Przerwali realizację IPD 6 2 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 5 2 0 0
Zakończyli realizację IPD 47 30 2 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 467 223 9 4
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem

z tego

profil I X X
profil II X X
profil III X X
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone