INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Ingi
Maurycego

25

październik

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoBez wykształcenia średniego
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życiaKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni

2021

wrzesień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem (w. 02+04) 61 36 49 34 509 280 56 42
z tego
osoby
poprzednio pracujące 59 34 45 31 467 250 56 42
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
0 0 1 1 6 2 2 1
dotychczas niepracujące 2 2 4 3 42 30 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 22 13 15 12 228 131 20 15
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 1 1 2 2 2 1 0 0
Cudzoziemcy 0 0 0 0 3 1 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 20 14 12 7 171 109 15 11
Bez doswiadczenia zawodowego 6 4 6 4 74 44 0 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 2 X 6 X 71 X 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 48 27 32 21 407 219 34 26

z wiersza 12

Do 30 roku życia 14 9 12 10 89 67 2 2
w tym do 25 roku zycia 7 4 3 2 35 24 0 0
długotrwale bezrobotne 15 8 8 5 236 123 2 2
Powyżej 50 roku życia 16 7 10 3 184 70 26 18
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 7 5 9 8 69 65 2 2
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 1 1 1 1
niepełnosprawni 4 4 3 3 42 25 10 9
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Ogółem z ogółem
Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 22+23) 61 36 22 13 15 11 14 9 7 4 16 7 15 8

z tego

po raz pierwszy 11 8 4 3 0 0 7 5 5 4 0 0 X X
po raz kolejny 50 28 18 10 15 11 7 4 2 0 16 7 15 8

z wiersza 22

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 5 3 3 1 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 129 70 43 24 22 15 27 19 13 8 38 14 33 16

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 49 34 15 12 12 10 12 10 3 2 10 3 8 5

z tego

niesubsydiowanej 47 33 15 12 12 10 10 9 3 2 10 3 8 5

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczecia stazu 9 8 5 4 1 1 6 5 3 2 1 1 1 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 12 6 1 0 4 3 0 0 0 0 5 2 4 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 11 14 4 0 0 7 3 6 3 11 3 13 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 13 7 5 4 2 0 2 1 1 1 4 1 5 4
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 4 3 1 0 1 0 X X X X 4 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 0 1 0 1 0 X X X X 1 0 0 0
innych 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili prawo do zasiłku (rubryki 5 i 6) lub status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy (rubryki 7-10) X X X X 12 9 0 0 3 3 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 509 280 228 131 56 42 89 67 35 24 184 70 236 123
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 70 46 38 28 10 7 35 26 22 15 16 8 26 14

1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie
Bezrobotni objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
w miesiącu sprawozdawczym kończący udział w wybranej formie w końcu miesiąca sprawozdawczego biorący udział w wybranej formie
Razem Kobiety Razem Kobiety
Prace interwencyjne 0 0 2 0
Roboty publiczne 6 1 10 2
Szkolenie 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
Staż 4 2 33 24
w tym w ramach bonu stażowego 0 0 0 0
Przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 0
Prace społecznie użyteczne 0 0 21 8
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
Świadczenie akwizacyjne 0 0 0 0
Grant na telepracę 0 0 0 0
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne 0 0 0 0
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 2 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0 0 0
Zakończyły określony w umowie okres prowadzenia działalności gospodarczej 11 5 X X
2. OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, CUDZOZIEMCY
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 5 2 6 2
Zarejestrowani jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowani jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 2 0
Poszukujący pracy 1 0 15 1
w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 0 0 2 0
3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 145 9 15 40 105 27

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 140 4 14 40 96 20
miejsce aktywizacji zawodowej 5 5 1 X 9 7

z tego

staże 4 4 0 X 6 4
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 1 1 1 X 3 3
dla niepełnosprawnych 1 0 0 0 1 1
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KATEGORII ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Poszukujący pracy
w tym razem z rubryki 6
kobiety zamieszkali na wsi w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni pow. 50 roku życia korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni
Ogółem 509 280 228 2 212 407 89 35 236 184 0 69 1 42 15
Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach do 1 49 29 15 1 X 28 11 6 2 12 0 4 0 4 1
1-3 74 36 31 0 X 49 21 5 4 26 0 2 0 4 2
3-6 69 43 29 1 X 41 12 7 6 20 0 6 1 6 1
6-12 105 61 37 0 X 77 17 8 12 43 0 12 0 10 4
12-24 136 69 64 X 136 136 16 6 136 50 0 26 0 11 5
pow. 24 76 42 52 X 76 76 12 3 76 33 0 19 0 7 2
Wiek 18-24 35 24 17 2 9 35 35 35 10 X 0 6 0 2 3
25-34 107 78 48 0 41 83 54 X 47 X 0 34 0 3 0
35-44 123 74 61 0 54 72 X X 60 X 0 28 1 4 7
45-54 111 55 44 0 43 84 X X 52 51 0 1 0 13 4
55-59 82 49 37 0 40 82 X X 40 82 0 0 0 16 0
60 lat i więcej 51 X 21 0 25 51 X X 27 51 0 0 0 4 1
Wykształcenie wyższe 45 29 10 0 11 23 7 0 13 13 0 2 0 3 1
policealne i średnie zawodowe/branżowe 98 68 35 1 39 85 22 11 41 41 0 18 0 6 2
średnie ogólnokształcące 48 30 20 0 16 37 16 6 20 20 0 10 0 2 1
zasadnicze zawodowe/branżowe 158 67 85 1 74 130 19 8 78 78 0 17 0 14 3
gimnazjalne/podstawowe i poniżej 160 86 78 0 72 132 25 10 84 84 0 22 1 17 8
Staż pracy ogółem do 1 roku 99 51 44 0 27 82 38 20 39 39 0 20 0 5 0
1-5 138 78 64 1 68 115 36 7 72 72 0 27 0 14 5
5-10 68 39 26 0 32 47 2 0 34 34 0 11 1 2 0
10-20 91 49 36 0 37 65 0 X 40 40 0 5 0 9 3
20-30 57 28 25 0 26 53 X X 29 29 0 1 0 9 0
30 lat i więcej 14 5 8 0 6 14 X X 6 14 0 0 0 3 0
bez stażu 42 30 25 1 16 31 13 8 16 9 0 5 0 0 7
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone