INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Joanny
Zdenka

24

maj

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 
Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaDo 30 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoPosiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Niepełnosprawni

2022

styczeńlutymarzeckwiecień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem (w. 02+04) 65 26 33 18 407 221 49 33
z tego
osoby
poprzednio pracujące 56 22 33 18 358 190 48 32
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 2 1 0 13 8 8 5
dotychczas niepracujące 9 4 0 0 49 31 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 18 7 10 2 199 109 22 15
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 1 1 1 0 4 2 1 0
Cudzoziemcy 5 4 1 0 9 7 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 29 12 8 5 145 81 18 13
Bez doswiadczenia zawodowego 14 7 4 3 74 43 1 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 4 X 1 X 63 X 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 44 19 22 14 325 175 35 25

z wiersza 12

Do 30 roku życia 17 7 9 5 80 57 4 4
w tym do 25 roku zycia 10 4 4 3 38 25 2 2
długotrwale bezrobotne 6 4 6 4 182 103 5 5
Powyżej 50 roku życia 20 7 9 5 137 45 20 12
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 5 4 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 2 1 3 3 63 59 9 7
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 1 1 0 0
niepełnosprawni 3 1 4 3 33 17 6 4
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Ogółem z ogółem
Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 22+23) 65 26 18 7 11 5 17 7 10 4 20 7 6 4

z tego

po raz pierwszy 21 13 8 4 1 1 10 4 8 4 1 1 X X
po raz kolejny 44 13 10 3 10 4 7 3 2 0 19 6 6 4

z wiersza 22

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 82 39 22 10 7 5 18 11 5 4 28 12 28 13

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 33 18 10 2 5 3 9 5 4 3 9 5 6 4

z tego

niesubsydiowanej 31 17 9 1 5 3 9 5 4 3 9 5 6 4

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

z tego

prac interwencyjnych 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczecia stazu 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 22 9 6 5 1 1 3 3 1 1 7 2 9 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 3 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 2 0
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 5 3 0 0 0 0 X X X X 5 3 4 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 1 1 1 1 X X X X 1 1 0 0
innych 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili prawo do zasiłku (rubryki 5 i 6) lub status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy (rubryki 7-10) X X X X 2 2 0 0 0 0 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 407 221 199 109 49 33 80 57 38 25 137 45 182 103
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 71 52 28 20 11 9 38 27 27 19 12 6 19 12

1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie
Bezrobotni objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
w miesiącu sprawozdawczym kończący udział w wybranej formie w końcu miesiąca sprawozdawczego biorący udział w wybranej formie
Razem Kobiety Razem Kobiety
Prace interwencyjne 0 0 7 6
Roboty publiczne 0 0 1 0
Szkolenie 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
Staż 2 1 15 12
w tym w ramach bonu stażowego 0 0 0 0
Przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 0
Prace społecznie użyteczne 0 0 22 7
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
Świadczenie akwizacyjne 0 0 0 0
Grant na telepracę 0 0 0 0
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne 0 0 0 0
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 1 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0 0 0
Zakończyły określony w umowie okres prowadzenia działalności gospodarczej 3 0 X X
2. OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, CUDZOZIEMCY
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 1 1 1 1
Zarejestrowani jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowani jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 5 4 9 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 2 0
Poszukujący pracy 1 0 17 1
w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 0 0 5 0
3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 92 8 4 40 72 37

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 87 3 2 40 52 22
miejsce aktywizacji zawodowej 5 5 2 X 20 15

z tego

staże 5 5 2 X 11 6
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 9 9
dla niepełnosprawnych 14 0 0 0 3 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KATEGORII ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Poszukujący pracy
w tym razem z rubryki 6
kobiety zamieszkali na wsi w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni pow. 50 roku życia korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni
Ogółem 407 221 199 4 155 325 80 38 182 137 5 63 1 33 17
Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach do 1 61 23 17 1 X 37 16 10 1 19 0 1 0 3 1
1-3 73 37 27 1 X 46 12 5 7 25 1 8 0 6 5
3-6 56 32 30 2 X 41 11 7 14 16 1 11 0 1 2
6-12 62 42 28 0 X 46 13 6 5 25 0 9 1 9 2
12-24 62 39 38 X 62 62 11 5 62 20 2 11 0 7 4
pow. 24 93 48 59 X 93 93 17 5 93 32 1 23 0 7 3
Wiek 18-24 38 25 20 2 10 38 38 38 13 X 0 9 0 3 2
25-34 77 58 42 1 33 65 42 X 35 X 0 32 0 3 2
35-44 103 61 51 1 37 51 X X 42 X 3 20 1 3 9
45-54 94 46 39 0 36 76 X X 45 42 0 2 0 8 3
55-59 53 31 27 0 20 53 X X 23 53 1 0 0 11 0
60 lat i więcej 42 X 20 0 19 42 X X 24 42 1 0 0 5 1
Wykształcenie wyższe 36 23 9 2 7 20 8 3 7 7 0 4 1 0 1
policealne i średnie zawodowe/branżowe 81 55 26 1 28 64 18 8 34 34 1 14 0 5 2
średnie ogólnokształcące 37 23 16 1 14 29 9 6 16 16 0 9 0 2 1
zasadnicze zawodowe/branżowe 116 56 71 0 51 100 18 9 62 62 3 16 0 10 3
gimnazjalne/podstawowe i poniżej 137 64 77 0 55 112 27 12 63 63 1 20 0 16 10
Staż pracy ogółem do 1 roku 70 39 39 1 29 55 24 12 33 33 2 17 0 3 2
1-5 102 62 53 1 52 83 29 11 58 58 1 22 0 10 4
5-10 58 29 29 1 17 39 2 0 22 22 1 9 0 3 2
10-20 78 41 36 0 26 60 0 X 31 31 1 6 1 10 1
20-30 33 15 10 0 11 27 X X 13 13 0 0 0 2 0
30 lat i więcej 17 4 10 0 5 17 X X 7 17 0 0 0 1 0
bez stażu 49 31 22 1 15 44 25 15 18 9 0 9 0 4 8
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone