INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Augustyna
Ingi

28

maj

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaDo 30 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoPosiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Niepełnosprawni

2023

styczeńlutymarzec
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem (w. 02+04) 81 36 37 20 388 191 60 37
z tego
osoby
poprzednio pracujące 71 30 35 18 352 171 60 37
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 5 2 1 32 18 26 15
dotychczas niepracujące 10 6 2 2 36 20 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 31 16 12 7 188 100 25 16
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 3 1 0 0
Cudzoziemcy 1 1 0 0 4 3 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 28 14 18 9 144 79 17 13
Bez doswiadczenia zawodowego 15 8 2 2 57 28 0 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 3 X 2 X 42 X 0
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 59 29 24 17 299 151 39 22

z wiersza 12

Do 30 roku życia 19 10 9 8 78 50 5 3
w tym do 25 roku zycia 11 6 3 3 32 19 0 0
długotrwale bezrobotne 9 5 5 3 143 74 0 0
Powyżej 50 roku życia 26 11 11 6 132 50 29 15
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 3 3 5 4 51 48 6 6
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 0 0 0 0
niepełnosprawni 5 3 2 1 45 20 9 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Ogółem z ogółem
Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 22+23) 81 36 31 16 16 10 19 10 11 6 26 11 9 5

z tego

po raz pierwszy 19 10 7 4 1 1 11 6 8 4 3 1 X X
po raz kolejny 62 26 24 12 15 9 8 4 3 2 23 10 9 5

z wiersza 22

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 100 38 37 16 13 6 18 13 12 8 38 9 26 10

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 37 20 12 7 9 5 9 8 3 3 11 6 5 3

z tego

niesubsydiowanej 27 15 9 6 8 5 6 6 3 3 9 4 5 3

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 10 5 3 1 1 0 3 2 0 0 2 2 0 0

z tego

prac interwencyjnych 5 2 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 1 1 0 0 0 0 X X X X 1 1 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcie szkolenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczecia stazu 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 18 7 8 3 0 0 1 0 1 0 9 2 16 6
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 5 10 5 0 0 5 3 5 3 9 0 3 0
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 2 1 1 0 0 0 X X X X 2 1 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 0 1 0 2 0 X X X X 2 0 0 0
innych 4 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili prawo do zasiłku (rubryki 5 i 6) lub status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy (rubryki 7-10) X X X X 5 2 0 0 0 0 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 388 191 188 100 60 37 78 50 32 19 132 50 143 74
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 60 36 32 24 8 7 37 22 23 12 10 5 16 11

1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie
Bezrobotni objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
w miesiącu sprawozdawczym kończący udział w wybranej formie w końcu miesiąca sprawozdawczego biorący udział w wybranej formie
Razem Kobiety Razem Kobiety
Prace interwencyjne 1 0 5 2
Roboty publiczne 1 0 0 0
Szkolenie 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
Staż 0 0 7 3
w tym w ramach bonu stażowego 0 0 0 0
Przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 0
Prace społecznie użyteczne 0 0 18 7
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
Świadczenie akwizacyjne 0 0 0 0
Grant na telepracę 0 0 0 0
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne 0 0 0 0
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 0 0 2 1
w tym powyżej 60 roku życia 0 0 1 0
Zakończyły określony w umowie okres prowadzenia działalności gospodarczej 0 0 X X
2. OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, CUDZOZIEMCY
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 3 3 8 5
Zarejestrowani jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowani jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 0 0
Poszukujący pracy 0 0 12 1
w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 0 0 4 0
3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 141 10 21 0 95 22

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 139 8 21 0 77 5
miejsce aktywizacji zawodowej 2 2 0 X 18 17

z tego

staże 2 2 0 X 5 4
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 13 13
dla niepełnosprawnych 12 0 0 0 9 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 1 34 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 1 34 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KATEGORII ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Poszukujący pracy
w tym razem z rubryki 6
kobiety zamieszkali na wsi w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni pow. 50 roku życia korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni
Ogółem 388 191 188 3 116 299 78 32 143 132 0 51 0 45 12
Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach do 1 62 25 25 0 X 39 15 8 2 18 0 2 0 3 0
1-3 98 53 38 1 X 65 24 7 4 31 0 10 0 12 1
3-6 72 30 34 1 X 48 12 4 11 24 0 5 0 11 0
6-12 40 19 19 1 X 34 5 3 15 14 0 5 0 5 3
12-24 49 33 28 X 49 46 10 7 44 18 0 13 0 6 3
pow. 24 67 31 44 X 67 67 12 3 67 27 0 16 0 8 5
Wiek 18-24 32 19 22 3 10 32 32 32 11 X 0 6 0 2 2
25-34 82 55 51 0 24 65 46 X 30 X 0 25 0 2 1
35-44 100 50 46 0 25 45 X X 33 X 0 19 0 9 6
45-54 84 35 33 0 26 67 X X 33 42 0 1 0 16 3
55-59 55 32 25 0 17 55 X X 21 55 0 0 0 11 0
60 lat i więcej 35 X 11 0 14 35 X X 15 35 0 0 0 5 0
Wykształcenie wyższe 36 22 13 0 5 19 6 1 7 7 0 3 0 3 0
policealne i średnie zawodowe/branżowe 63 36 29 0 18 49 16 7 19 19 0 12 0 6 1
średnie ogólnokształcące 34 21 17 2 9 26 15 5 10 10 0 8 0 1 1
zasadnicze zawodowe/branżowe 123 56 64 1 42 105 15 7 54 54 0 13 0 19 2
gimnazjalne/podstawowe i poniżej 132 56 65 0 42 100 26 12 53 53 0 15 0 16 8
Staż pracy ogółem do 1 roku 68 32 37 1 19 57 35 10 27 27 0 9 0 6 4
1-5 100 48 53 1 36 74 20 11 46 46 0 15 0 14 2
5-10 57 34 29 0 18 37 5 0 20 20 0 9 0 4 1
10-20 76 39 28 0 19 56 1 X 21 21 0 9 0 10 0
20-30 33 11 13 0 5 28 X X 5 5 0 0 0 5 0
30 lat i więcej 18 7 8 0 6 18 X X 6 18 0 0 0 3 0
bez stażu 36 20 20 1 13 29 17 11 18 4 0 9 0 3 5
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone