INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

FB Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Kamili
Kamila

14

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Bezrobotni zarejestrowani - razemBezrobotni zarejestrowani - kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - razemBezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobiety
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - razemBezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobiety
Do 25 roku życiaDo 30 roku życia
Długotrwale bezrobotneKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Powyżej 50 roku życiaBez kwalifikacji zawodowych
Bez doświadczenia zawodowegoPosiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Niepełnosprawni

2024

styczeńlutymarzeckwiecieńmaj
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem (w. 02+04) 68 34 39 23 321 166 54 39
z tego
osoby
poprzednio pracujące 60 30 38 22 289 149 54 39
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 2 5 3 32 16 12 7
dotychczas niepracujące 8 4 1 1 32 17 0 0
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 26 13 20 11 143 80 24 17
w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 1 1 0 0 0 0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 2 1 2 1 5 3 0 0
Cudzoziemcy 2 2 1 1 5 4 0 0
Bez kwalifikacji zawodowych 24 13 9 4 117 64 14 12
Bez doswiadczenia zawodowego 16 8 3 2 51 26 0 0
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 1 X 1 X 29 X 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 52 24 20 13 239 127 38 27

z wiersza 12

Do 30 roku życia 15 9 8 4 51 36 3 3
w tym do 25 roku zycia 14 8 6 3 34 24 0 0
długotrwale bezrobotne 11 5 4 2 110 54 0 0
Powyżej 50 roku życia 21 7 8 5 127 53 32 21
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 2 2 2 2 28 26 3 3
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 0 0 0 0 1 1 0 0
niepełnosprawni 7 2 3 1 46 25 6 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Ogółem z ogółem
Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 22+23) 68 34 26 13 12 8 15 9 14 8 21 7 11 5

z tego

po raz pierwszy 16 11 6 3 3 2 7 3 6 2 2 2 X X
po raz kolejny 52 23 20 10 9 6 8 6 8 6 19 5 11 5

z wiersza 22

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po stażu 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 72 39 30 14 13 7 16 10 10 7 22 11 12 9

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 39 23 20 11 10 6 8 4 6 3 8 5 4 2

z tego

niesubsydiowanej 27 19 12 7 8 5 7 4 5 3 7 5 2 1

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 12 4 8 4 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1

z tego

prac interwencyjnych 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
robót publicznych 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcie szkolenia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczecia stazu 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 5 3 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 8 4 2 1 0 5 4 2 2 7 1 6 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 2 2 1 1 0 0 X X X X 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 1 0 2 1 X X X X 2 1 0 0
innych 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili prawo do zasiłku (rubryki 5 i 6) lub status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy (rubryki 7-10) X X X X 7 5 0 0 0 0 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 321 166 143 80 54 39 51 36 34 24 127 53 110 54
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 54 38 25 18 11 8 26 19 19 14 7 5 9 8

1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie
Bezrobotni objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
w miesiącu sprawozdawczym kończący udział w wybranej formie w końcu miesiąca sprawozdawczego biorący udział w wybranej formie
Razem Kobiety Razem Kobiety
Prace interwencyjne 0 0 10 6
Roboty publiczne 0 0 7 4
Szkolenie 0 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 0 0 0 0
Staż 2 0 14 7
w tym w ramach bonu stażowego 0 0 0 0
Przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 0
Prace społecznie użyteczne 0 0 13 3
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
Świadczenie akwizacyjne 0 0 0 0
Grant na telepracę 0 0 0 0
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne 0 0 0 0
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 1 1 2 0
w tym powyżej 60 roku życia 0 0 1 0
Zakończyły określony w umowie okres prowadzenia działalności gospodarczej 4 0 X X
2. OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, CUDZOZIEMCY
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 4 2 5 3
Zarejestrowani jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 0 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowani jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 2 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 2 2
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 1 4 1
Poszukujący pracy 3 1 11 3
w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 0 0 6 2
3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 147 8 3 110 59 26

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 141 2 3 110 41 11
miejsce aktywizacji zawodowej 6 6 0 X 18 15

z tego

staże 6 6 0 X 3 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 15 15
dla niepełnosprawnych 0 0 0 0 2 2
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X
5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KATEGORII ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Poszukujący pracy
w tym razem z rubryki 6
kobiety zamieszkali na wsi w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni pow. 50 roku życia korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni
Ogółem 321 166 143 5 95 239 51 34 110 127 0 28 1 46 11
Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach do 1 64 30 26 2 X 40 14 13 1 21 0 2 0 6 3
1-3 59 32 26 1 X 34 12 10 4 17 0 4 0 4 2
3-6 52 26 25 2 X 35 7 3 4 23 0 2 0 9 2
6-12 51 28 19 0 X 39 6 3 14 24 0 7 1 5 0
12-24 43 21 19 X 43 42 5 3 40 20 0 5 0 9 1
pow. 24 52 29 28 X 52 49 7 2 47 22 0 8 0 13 3
Wiek 18-24 34 24 23 4 5 34 34 34 7 X 0 3 0 3 1
25-34 44 31 19 1 13 28 17 X 13 X 0 12 1 2 3
35-44 79 38 34 0 23 36 X X 29 X 0 12 0 7 4
45-54 81 38 30 0 28 58 X X 31 44 0 1 0 16 3
55-59 53 35 27 0 14 53 X X 15 53 0 0 0 11 0
60 lat i więcej 30 X 10 0 12 30 X X 15 30 0 0 0 7 0
Wykształcenie wyższe 21 12 3 3 4 12 5 2 4 4 0 2 0 0 0
policealne i średnie zawodowe/branżowe 53 33 22 2 13 39 12 8 17 17 0 7 0 7 2
średnie ogólnokształcące 31 25 14 0 10 23 4 2 8 8 0 5 1 5 4
zasadnicze zawodowe/branżowe 110 49 57 0 33 84 12 8 41 41 0 6 0 16 2
gimnazjalne/podstawowe i poniżej 106 47 47 0 35 81 18 14 40 40 0 8 0 18 3
Staż pracy ogółem do 1 roku 56 32 26 2 15 40 21 11 19 19 0 9 0 8 2
1-5 86 45 39 0 33 56 16 12 36 36 0 6 0 14 1
5-10 47 23 21 0 13 35 0 0 16 16 0 4 1 6 2
10-20 58 28 25 0 15 42 0 X 17 17 0 6 0 7 0
20-30 22 11 8 0 6 19 X X 8 8 0 0 0 4 0
30 lat i więcej 20 10 9 0 3 20 X X 3 20 0 0 0 2 0
bez stażu 32 17 15 3 10 27 14 11 11 5 0 3 0 5 6
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone