pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Amelii
Dobromira

30

marzec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

BIP

Rejestracja w PUP

środa, 30.07.2008 06:29

Jak zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Rejestracja w PUP

  

„Jak zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy”

 

1. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do PUP, na którego obszarze działania przebywa lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.) (§ 2.1 rozp. I).

 

2. Poszukujący Pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do wybranego lub wybranych PUP lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.

 

3. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonaniu rejestracji jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP jako osoba bezrobotna (§ 5.3 rozp. I).

 

4. Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje z dniem, w którym osoba:

- zgłosiła się do PUP  po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia, o którym mowa w § 8.1.1 rozp. I oraz przedłożeniu do wglądu  dokumentów, o których mowa w § 5 rozp. I.

- złożyła wniosek w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 albo w ust. 2 pkt 2 rozp. I – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w lit. a, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

 

5. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi PUP dokonującemu rejestracji  (§ 5.1. rozp I):

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

- odpowiednio: dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

- świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,

- dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki posiada,

- w przypadku osoby niepełnosprawnej dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

 

6. Osoba zarejestrowana zawiadamia PUP osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnianego w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2 rozp. I o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia ( § 8.9. rozp. I).

 

7. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 – 3 oraz ust. 2 i 3 rozp. I, lub odmowy przekazania wymaganych danych, lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt. 1 lub niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozp. lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozp. I (§ 9 rozp. I). W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych (§ 8.5 rozp. I).

 

8. Osoba, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 28 z 30.01.1997, z późn. zm.) oraz w art. 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r. z późn. zm.), może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy (§ 2 .3 rozp. I). Pozostałe kwestie w sprawie rejestracji takiej osoby reguluje także § 4 rozp. I.

 

9. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 rozp. I może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6 rozp. I, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

10. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 rozp. I może przed zgłoszeniem się w wybranym powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1–6 i 9–22 rozp. I, w sposób określony w pkt. 9.

 

11. Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 rozp. I może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22 rozp. I, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g, lit. ha i lit. i,j,l oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, w sposób określony w pkt. 9.

 

12. Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 rozp. I może przed zgłoszeniem się w powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiega się o rejestrację, przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22 rozp. I, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g, lit. ha i lit. i,j,l oraz pkt 3 i 4 ustawy, w sposób określony w pkt. 9.

 

13. Po przekazaniu przez osoby, o których mowa w pkt. 9-12, wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych w sposób określony w pkt. 9, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

 

14. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w pkt. 13, dane przekazane przez osoby, o których mowa w pkt.9-12, w sposób określony w pkt.9, są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

 

15. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 rozp. I podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6, zapisywane w systemie psz, załącza do wniosku zeskanowane dokumenty, o których mowa w ust. 1–3 rozp. I, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo

- podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

 

Adres strony z rejestracją internetową www.praca.gov.pl (Rejestracja Internetowa)

 

16. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 rozp. I podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1–6 i 9–22 rozp. I, zapisywane w systemie psz, wskazuje wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz podpisuje wniosek w sposób określony w pkt. 15.

 

17. Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy w trybie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2 rozp. I podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4–22 rozp. I, numer PESEL, o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–g, lit. ha i lit. i,j,l oraz pkt 3 i 4 ustawy, załącza dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 rozp. I, wskazuje odpowiednio właściwy urząd pracy albo wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz podpisuje wniosek w sposób określony w ust. 15


ROZP.I: tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 roku ( Dz. U. Nr 222., poz. 1299);


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY, ICH PRAWACH I OBOWIĄZKACH ORAZ FORMACH POMOCY OKREŚLONYCH W USTAWIE 2019-01-17 11:21:11 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 30.07.2008 06:29
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019 10:25
Liczba wyświetleń: 18261

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu