pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Adrianny
Kazimierza

4

marzec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

BIP

V OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KFS 2023 (kursy)

piątek, 25.08.2023 09:06

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz.117), ogłasza V nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, zgodnie z Planem wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

 

plan

pozostało do zaangażowania

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

 

139 155, 24 zł

 

7 592,04 zł

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są od dnia 25.08.2023r. do dnia 04.09.2023r.

Aby skorzystać ze środków KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z następujących priorytetów Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej:

 

- (PM/1) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców, jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:

- doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście
       słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;

- doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;

- ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;

- rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

Należy pamiętać, że powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym i każdy pracodawca może określić własną listę potrzeb.
Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

- (PM/2) Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy – zmodyfikowany w stosunku do roku 2022;

Poprzez „nowe procesy, technologie czy narzędzia pracy” w niniejszym priorytecie należy rozumieć procesy, technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku. Przykładowo maszyna istniejąca na rynku od bardzo

wielu lat ale, niewykorzystywana do tej pory w firmie wnioskodawcy jest w jego przypadku „nową technologią czy narzędziem pracy”. Ważne: należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe procesy, technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Podstawą weryfikacji będą wiarygodne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, np. kopie dokumentów zakupu, decyzja / -e dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logiczne i wiarygodne uzasadnienia. Wsparcie to jest przeznaczone wyłącznie dla osoby, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy lub wdrażała nowe procesy.

- (PM/3) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach      deficytowych;

Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym. Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy. PUP w Słubicach będzie analizował sytuację powiatu czy województwa właściwego dla siedziby urzędu pracy.

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie słubickim i  Województwie lubuskim stanowi badanie „Barometr zawodów 2023” (dostępne na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/).

- (PM/4) Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.;

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników), które zostały zatrudnione w okresie ostatniego roku lub w okresie ostatniego roku miały zmieniony zakres obowiązków w aktualnym miejscu pracy lub będą je miały zmieniony w perspektywie najbliższych 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego,
w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP. Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

- (PM/5) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;

Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Priorytet adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy. Ważne: wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

Priorytet adresowany jest także do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin.
Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków, jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

Uwaga: Warunki - powrotu na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz bycia członkiem rodziny wielodzietnej - nie muszą być spełniane łącznie.

- (PM/6 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami;

W ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób młodych do 30 r.ż. w zakresie umiejętności cyfrowych, wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia, jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie. W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.

W ramach kształcenia ustawicznego osób młodych do 30 r.ż. w zakresie umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami wsparcie w ramach priorytetu mogą otrzymać pracodawcy i pracownicy zatrudnieni w firmach z szeroko rozumianej branży energetycznej i gospodarki odpadami. O przynależności do ww. branż decydować będzie posiadanie jako przeważającego (według stanu na 1 stycznia 2023 roku) jednego z poniższych kodów PKD:

PKD 06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego

PKD 24.46.Z - Wytwarzanie paliw jądrowych

PKD 25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

PKD 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

PKD 27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów

PKD 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych

PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego

PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

PKD 28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

PKD 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

PKD 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną

PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych

PKD 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

PKD 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych

PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie jako przeważającego (według stanu na 1 stycznia 2023 roku) odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku o dofinansowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności, w tym poprzez wykazanie bezpośredniego związku danego stanowiska pracy z branżą energetyczną
i gospodarką odpadami.

Uwaga: szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych oraz posiadanie, jako przeważającego, jednego z wymienionych powyżej kodów PKD nie muszą być spełniane łącznie. Priorytet dotyczy wyłącznie osób młodych do 30 r.ż.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania Pracodawców wsparciem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przekroczy limit posiadanych środków, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zastrzega,
że zgodnie z zasadną racjonalności wydatkowania środków publicznych, ustali górny limit możliwego do udzielenia wsparcia dla jednego Wnioskodawcy
. Dodatkowo informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy

w Słubicach, z zastrzeżeniem:  pierwszeństwa rozpatrywania wniosków pracodawców, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z tej formy pomocy, a następnie rozpatrzeniu podlegać będą wnioski pracodawców, którzy korzystali już z tego wsparcia w latach ubiegłych, a w ostatniej kolejności korzystających ze wsparcia w roku 2022 i kolejno 2023. Pierwsze działania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach związane z rozpatrywaniem wniosków rozpoczną się nie wcześniej niż po zakończeniu naboru.

Ponadto Pracodawca wnioskując o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które rozpoczyna się w trakcie trwania naboru,  bądź w krótszym czasie niż 30 dni dnia zakończenia naboru winien być świadom, iż wnioskowane kształcenie może nie dojść do realizacji z uwagi na termin rozpoczęcia kształcenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117) dofinansowane mogą zostać tylko działania które jeszcze się nie rozpoczęły. Tutejszy urząd nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak możliwości rozpoczęcia kształcenia wcześniej niż 05.10.2023r.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu słubickiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach odpowiedni wniosek lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej, który został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

- w przypadku, gdy pracodawcę lub przedsiębiorcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji pracodawcy lub przedsiębiorcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale, w postaci notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby udzielające pełnomocnictwa (tj. osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji pracodawcy lub przedsiębiorcy). Podpis lub podpisy osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu pracodawcy muszą być czytelne lub opatrzone pieczątkami imiennymi.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Ponadto do wniosku należy złożyć:

- „Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dotyczy naboru w okresie od 25.08.2023r. do 04.09.2023r.)”- dostępne w plikach do pobrania

- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz klauzulą informacyjną- dostępne w plikach do pobrania.

- „Oświadczenie- sankcje Rosja”- stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania oświadczenia dla osób/podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków będących w dyspozycji PUP- dostępne w plikach do pobrania

- „Oświadczenie pracodawcy, przystępującego do zawarcia umowy w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie art. 69a i 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2023r., poz. 735 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018r., poz. 117)”- oświadczenie to wykorzystane zostanie w celu zawarcia ewentualnej umowy, w przypadku wniosków pozytywnie rozpatrzonych- dostępne w plikach do pobrania.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.pupslubice.pl., w zakładce dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego p. Magdalena Durejko, tel. (95)759-09-30, pokój nr 4.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 25.08.2023 09:06
Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2023 09:15
Liczba wyświetleń: 2746

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu