pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Anicety
Klary

17

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

BIP

WSPARCIE FINANSOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (22.06.2023r)

czwartek, 22.06.2023 09:54

WSPARCIE  FINANSOWE  DLA  PODMIOTÓW  EKONOMII  SPOŁECZNEJ

Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES), to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.” Podmioty ekonomii społecznej mogą otrzymać, na podstawie decyzji administracyjnej wojewody, status przedsiębiorstwa społecznego.

O status przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej posiadające osobowość prawną, takie jak:

- spółdzielnie socjalne,

- spółdzielnie pracy (w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych),

- spółdzielnie produkcji rolnej,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z uzyskaniem dodatkowych przywilejów. Podmioty zweryfikowane jako przedsiębiorstwa społeczne mogą m.in. uzyskać wsparcie finansowe na stworzenie miejsc pracy. Dzieje się tak, ponieważ ustawa o ekonomii społecznej wprowadza zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące dysponowania środkami Funduszu Pracy za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przedsiębiorstwo społeczne może liczyć na wsparcie w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

W przypadku osób zagrożonych wykluczeniem, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, mogą podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy.

Środki z funduszu pracy mogą pokrywać ww. składki w pełnej wysokości, przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy (do kwoty odpowiadającej miesięcznej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę). Takie finansowanie może być realizowane przez zarówno refundację składek, jak
i przekazanie zaliczki na składki bezpośrednio do PS. Finansowanie wypłacane jest w okresach kwartalnych, na podstawie wniosku przedsiębiorstwa społecznego, które zawrze umowę ze starostą właściwym dla swojej siedziby.

Ze środków Funduszu Pracy przedsiębiorstwu społecznemu może zostać udzielone wsparcie w formie jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy. Wysokość takiego wsparcia nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorstwo społeczne może także otrzymać środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia zatrudnianych osób bezrobotnych. W okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez okres maksymalnie 6 miesięcy – wypłacane są one co miesiąc, w wysokości nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Również zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków PFRON. Przedsiębiorstwo społeczne może wnioskować o dodatkowe środki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, o ile Urząd posiada środki finansowe zabezpieczone na ich realizację.

W przypadku skorzystania przez przedsiębiorstwo społeczne z wymienionych wyżej form wsparcia – zatrudnienia ze środków PFRON lub Funduszu Pracy – dla każdej zatrudnionej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym należy opracować i realizować indywidualny plan reintegracyjny. Ważne, aby w jego wypracowywaniu aktywnie uczestniczyła osoba, której ten plan dotyczy – tylko przy zachowaniu tego warunku można określić rzeczywiste potrzeby i deficyty oraz dobrać adekwatne formy wsparcia, mające na celu wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych.

Indywidualny plan reintegracyjny powinien zawierać co najmniej:

- informację o sytuacji społecznej i zawodowej danej osoby,

- informację o zaplanowanych wobec niej działaniach z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej,

- opis oczekiwanych efektów planowanych działań oraz sposób ich oceny.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Referacie Realizacji Programów Rynku Pracy, tel. – 095 759 09 31, pokój nr. 3-4, parter PUP, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 22.06.2023 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2023 10:28
Liczba wyświetleń: 2475

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu