INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Alfreda
Izydora

14

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Stawki, Kwoty, Wskaźniki

środa, 03.01.2007 12:31
         
OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2018 r.)
 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy (100%): 
 • w okresie pierwszych 90 dni
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku


847,80 
665,70
obniżony (80%): 
 • w okresie pierwszych 90 dni
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku


678,30
532,60
podwyższony (120%): 
 • w okresie pierwszych 90 dni
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
 


1.017,40
798,90

 
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku 1.017,40
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku 1.017,40
stażu - 120 % zasiłku 1.017,40
kontynuowania nauki - 100% zasiłku 847,80
studiów podyplomowych - 20% zasiłku 169,60
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
423,90
 
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 423,90
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 8,30/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2018 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r , wyniósł 102,0% (Komunikat Prezesa GUS – M.P.2018.106). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 % x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne):

 • w pełnym wymiarze czasu pracy (847,80 + 152,60*)


1.000,40

 • w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.100,00 + 378,00*)


2.478,00

2. Robót publicznych:

 • refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.260,54 + 406,90*],


2.667,44

 • refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.521,08  +  813,79*]


5.334,87

3. Jednorazowej refundacji pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne:

 • za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)


6.300,00

4. Refundacji za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)    

max 4,98/za godz.

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j  ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

493,00

6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy

1.543,80

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.

1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.126,48

 • w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.126,48

 • przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.126,48

2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.126,48

3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

18.084,32

4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66 l ustawy)

Maksymalna kwota miesięcznej transzy

Max 617,60


Max 103,00

Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2018 r.) 2.100,00xx
2. Przeciętne wynagrodzeniexxx 4.521,08
3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały  Informacja na stronie ZUS
4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999 r.) 2,45%
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.) 0,10%
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%

x ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xx od 1.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., Dz.U. 2017 poz. 1747);
xxx przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2018 r. wynosi 4.521,08 zł (Komunikat Prezesa GUS z 9 sierpnia 2018 r., M.P. 2018.764). 
Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MRPiPS w dniu 31.08.2018 r.
Informacja pochodzi ze strony www.psz.praca.gov.pl

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 03.01.2007 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2018 07:35
Liczba wyświetleń: 15083

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone