INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Ingi
Maurycego

25

październik

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Obowiązujące Akty Prawne

poniedziałek, 15.01.2007 08:51

 

Informacja pochodzi z Portalu Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl

Akty prawne

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100)

 

Akty wykonawcze do ustawy 

Podstawa prawna aktu Przedmiot regulacji Miejsce ogłoszenia aktu
art. 4
ust. 2
W sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia Dz.U.11.130.754
art. 12
ust. 8
Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Dz.U.20.1581
art. 16 Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.11.155.920
art. 17 Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych Dz.U.04.262.2604
art. 19k Agencje zatrudnienia Dz.U.17.1064
art. 20
ust. 9
Rejestr instytucji szkoleniowych Dz.U.14.781
art. 23
ust. 13
W sprawie rad rynku pracy Dz.U.14.630
art. 33
ust. 5
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy Dz.U.20.667
art. 35
ust. 5
W sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy Dz.U.14.667
art. 36
ust. 8
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania Dz.U.18.227
art. 36e
ust. 4
W sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES Dz.U.19.876
art. 46
ust. 6
Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Dz.U.17.1380
art. 46
ust. 6a
Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej Dz.U.18.1859
art. 53m Rozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych Dz.U.2014.497
art. 53
ust. 9
Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych Dz.U.09.142.1160
art. 60 Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Dz.U.2014.864
art. 66b W sprawie programów specjalnych Dz.U.14.638
art. 66l ust. 8 Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu M.P.20.466
art. 69b
ust. 7
W sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U.18.117
art. 71
ust. 8
Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego Dz.U.06.203.1500
art. 72
ust. 8
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych M.P.20.467
art. 73a
ust. 6
W sprawie organizowania prac społecznie użytecznych Dz.U.17.2447
art. 82 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów M.P.15.913
art. 83 Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego Dz.U.14.1189
art. 90
ust. 1
W sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń Dz.U.17.2345
art. 90
ust. 4
W sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Dz.U.18.2273
art. 90
ust. 5
W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców Dz.U.15.97
Dz.U.17.2347
Dz.U.18.1264
art. 90
ust. 9
W sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca Dz.U.17.2348
art. 90
ust. 10
W sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz.U.17.2349
art. 90a
ust. 3
W sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz.U.17.2350
art. 100
ust. 2
W sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.14.640
art. 108
ust. 3
W sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy Dz.U.11.221.1317
Dz.U.2015.261
art. 109
ust. 7l
W sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych Dz.U.18.666
art. 109
ust. 11
Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Dz.U.14.1294
 

ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.09.115.964)

 
 

ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650)

 
 

ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 15634)

ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 15.01.2007 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2021 13:26
Liczba wyświetleń: 11766

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone