INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Donata
Herminy

7

kwiecień

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30    

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o zamówieniu (09.03.2020r) - Zakup i wymiana matryc w pieczęciach

poniedziałek, 09.03.2020 08:27

Aktualizacja (12.03.2020r) - Zapytania do zamówienia

ZP/08/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i wymiana matryc w pieczęciach urzędowych oraz zakup nowych pieczęci w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach w roku 2020, zgodnie z wykazem wzorów pieczęci, stanowiący załącznik do niniejszego zamówienia.

 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Mickiewicza 3  69-100 Słubice.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

-w zakresie proceduralnym:

Joanna Kos – Starszy Inspektor Powiatowy, tel. (95) 7583608 e-mail sekretariat@pupslubice.pl

 

-w zakresie merytorycznym:

Beata  Openkowska -  Kierownik Działu Ogólno - Administracyjnego tel.
( 95)  759 09 26 e-mail organizacyjny@pupslubice.pl

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CPV: 30192154-5, 30192151-4, 30192153-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

3

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

4

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, faksem nr 95 7583609 lub e-mail sekretariat@pupslubice.pl do dnia 2020-03-13 do godz. 10:00.

W sytuacji gdy oferta składania jest w formie pisemnej ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe : ZP/08/2020 pieczątki. Nie otwierać do 13/03/2020r. do godz. 10.00”

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do zawarcia umowy.

 


ZAPYTANIA DO ZAMÓWIENIA:

 

1) Czy datownik, oznacza mały datownik z samą datą w obudowie?

Ad. 1) Datownik oznacza  datownik z samą datą w obudowie np. plastikowej w wersji dzień- miesiąc- rok.

2) Datownik - 3 szt - Czy jest to datownik w obudowie plastikowej czy może tzw. szkieletowy (czyli metalowy z główka do trzymania podczas odbijania)? Jaka wielkość płytki tekstowej? Może ułatwiliby Państwo wyjaśnienia podają obecnie używane symbole datowników umieszczone na  ich obudowach, ich wielkość?

Ad.2) Trzy sztuki pieczęci dotyczą automatu za zgodność z oryginałem z wbudowanym datownikiem, a nie samego datownika- Zamawiający nie określa czy pieczęć ta ma być w obudowie Plastikowej czy szkieletowej. Wielkość płytki tekstowej również nie jest określona w przedmiocie zamówienia. Pieczęć ma być czytelna.

3) Czy WYMIANA GUMEK jest przewidziana RAZEM z wymianą tuszownicy?

Ad.3) Przy wymianie gumek nie przewidujemy wymiany tuszownicy.

4) Czy firma, która wygra ma wymienić Państwu gumki w powierzonych  automatach, czy jedynie wykonać i dostarczyć gumki do wymiany w danych automatach?

Ad.4) Przez"wymianę matryc" Zamawiający rozumie dokonanie przez Wykonawcę wymiany matryc w pieczęciach będących w posiadaniu Zamawiającego.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz ofertowy 2020-03-09 09:27:42 Ossowski Rafał
załącznik Wykaz pieczęci 2020-03-09 09:28:04 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.03.2020 08:27
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2020 11:45
Liczba wyświetleń: 59

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone