INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Dominiki
Mateusza

22

styczeń

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (14.01.2020r) Referent ds. Aktywizacji

wtorek, 14.01.2020 13:26

OA-110-01/2020

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. aktywizacji

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

I.             OBOWIĄZKI pracownicze:  

1.    Pełnej znajomości przepisów prawa właściwych do realizacji zadań danego stanowiska pracy oraz ich bezwzględne przestrzeganie przy realizacji powierzonych zadań.

2.    Prowadzenia podręcznego skorowidzu aktów prawnych.

3.    Bieżącego ewidencjowania wykonanych czynności oraz wprowadzanie wszystkich danych, które można wprowadzić w systemie informatycznym Syriusz, zgodnie z zakresem upoważnienia.  

4.    Opracowywania i bieżącego aktualizowania druków, wniosków i innych wzorów dokumentów stosowanych na stanowisku pracy w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów prawa oraz przedkładanie ich celem akceptacji dla przełożonych.

5.    Wnikliwego, sumiennego, sprawnego i terminowego wykonywania zadań oraz bezstronnego, kulturalnego, uprzejmego i życzliwego załatwiania interesantów.

6.    Przestrzegania ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy, czasu pracy ustalonego w urzędzie, regulaminu pracy i innych aktów prawa wewnętrznego.

7.    Stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności w drodze samokształcenia między innymi w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem modułowych programów szkoleń dla kadr publicznych służb zatrudnienia udostępnianych przez ministra właściwego do spraw pracy

8.    Przestrzegania ochrony tajemnicy służbowej i danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) a także ich przetwarzanie zgodnie z zakresem upoważnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.    Wykazywania inicjatywy w usprawnieniu pracy na zajmowanym stanowisku oraz podejmowania pożądanych inicjatyw w zakresie realizacji powierzonych zadań.

10. Wyczerpującego udzielania informacji oraz udostępniania dokumentów w zakresie zajmowanego stanowiska, o ile stosowne przepisy prawa tego nie zakazują, w tym:

a.    informowania o wszelkich uwarunkowaniach załatwianej sprawy,

b.    rozstrzygania sprawy bez zbędnej zwłoki lub informowania o terminie załatwienia sprawy,

c.    niezwłocznego informowania strony o przyczynach powstałej zwłoki w załatwieniu sprawy,

d.    wszechstronnego informowania o przysługujących terminach i środkach odwoławczych lub możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć.

11. Godnego reprezentowania urzędu poprzez właściwe zachowanie w każdym miejscu.

12. Przestrzegania w firmie zasad współżycia społecznego.

13. Sumiennego i starannego oraz terminowego wykonywania poleceń przełożonych oraz przestrzegania drogi służbowej.

14. Pełnej znajomość instrukcji przeciwpożarowej i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

15. Dbałości o powierzone mienie i prawidłowe jego zabezpieczenie po zakończeniu pracy.

16. Dokładania należytej staranności w utrzymaniu czystości i estetycznego wyglądu miejsca pracy.

17. Dokonywania okresowych analiz wykonywanych zadań (wg potrzeb) oraz wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

II.    PODSTAWOWE OBOWIĄZKI MERYTORYCZNE

 

1.    Wykonywanie kompleksowo i realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych źródeł będących w dyspozycji pod względem merytorycznym i formalnym oraz finansowym związanych z:

a.    dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (art. 60 d ustawy)

b.    jednorazowym refundowaniem poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (art. 47 ustawy)

c.    refundowaniem pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (art. 60 c ustawy).

d.    refundowaniem pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,  o których mowa w art. 150 f ustawy).

e.    pracami interwencyjnymi

f.     zwrotem części kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych;

g.    świadczeniami aktywizacyjnymi za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 60b ustawy)

Jeżeli mowa jest o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.    Wykonywanie zadań, o których mowa w pkt. 1 polega w szczególności na:

a.    opracowywaniu wzorów wniosków oraz wzorów innych niezbędnych dokumentów oraz ich aktualizowanie i upowszechnianie na stronie internetowej urzędu i w siedzibie urzędu.

b.    weryfikowaniu pod względem formalno-merytorycznym wniosków i przedkładanie ich celem rozpatrzenia upoważnionym osobom.

c.    weryfikowanie czy wsparcie może zostać udzielone wnioskodawcy w ramach konkretnego programu i czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne do uczestnictwa w programie.

d.    opiniowaniu wniosków.

e.    informowanie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku, konieczności jego uzupełnienia i przygotowywania innych niezbędnych pism w zakresie rozpatrzenia i realizacji wniosku.

f.     przyjmowanie i weryfikowanie niezbędnych oświadczeń i dokumentów od osób, którym udziela się wsparcia oraz informowanie ich o prawach i obowiązkach .

g.    opracowywaniu wzorów rozliczeń i sprawozdań.

h.  przygotowywaniu umów i decyzji o udzieleniu wsparcia, ich realizacja oraz rozliczanie.

i.     ewidencjonowanie wniosków i zawartych umów.

j.     monitorowaniu realizacji umów, w tym także ocena prawidłowości wykonywania umowy i dotrzymania warunków umowy.

k.    prowadzeniu rozliczeń i sporządzanie sprawozdawczości.

l.  przygotowywanie i przekazanie dyspozycji wypłaty środków do komórki finansowo-księgowej,

m.  bieżącej współpracy z komórką ds. świadczeń i ubezpieczeń i programów w zakresie przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na wypłacenie świadczeń, ich wstrzymanie oraz utratę prawa do ich pobierania.

n.    przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

o.    wprowadzanie na bieżąco wszelkich danych w system informatyczny Syriusz oraz ewidencja realizowanych spraw.

p.    przygotowywanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej oraz dokonywanie ich korekty oraz przekazywanie ich na bieżąco dla przełożonych.

q.  bieżące monitorowanie wysokości zaangażowania środków finansowych i przestrzeganie ustalonego limitu finansowego na realizację zadania oraz ścisła współpraca z komórka finansowo-księgową w zakresie weryfikacji wydatków.

r.     przygotowywanie wypowiedzeń umów cywilnoprawnych i przekazywanie spraw do postępowania sądowego i egzekucyjnego.

s.    bieżącego przekazywania informacji do komórki ds. programów o osobach, którym udzielono wsparcia w ramach programów współfinansowanych ze środków rezerwy Ministra oraz Unii Europejskiej.

3.    Obsługa sprawozdawczości Funduszu Pracy i PFRON z zakresu realizowanych działań.

4.    Przygotowywanie zaświadczeń (korekt zaświadczeń) o udzielonej pomocy de minimis w zakresie realizowanych zadań  i przekazywanie sprawozdań zgodnie z zasadami określonymi w urzędzie.

5.    Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

6.    Udział w realizacji projektów pilotażowych, programów specjalnych, Programu Aktywizacja i Integracja, projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy zgodnie z powierzonym zakresem określonym we wniosku oraz przestrzeganie obowiązującego prawa i wytycznych przy wykonywaniu zadań.

7.    Planowanie środków finansowych na udzielanie osobom uprawnionym pomocy w zakresie realizowanych zadań wymienionych w pkt. 1 oraz bieżące prowadzenie ich monitoringu finansowego i rzeczowego.

8.    Upowszechnianie informacji o zakresie realizowanych zadań, w szczególności w postaci elektronicznej, udostępnianej z wykorzystaniem stron internetowych oraz biuletynu informacji publicznej oraz ich bieżąca aktualizacja danych

 

III.  DODATKOWE OBOWIĄZKI MERYTORYCZNE

 

1.    Wykonywanie kompleksowo i realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych źródeł będących w dyspozycji pod względem merytorycznym i formalnym oraz finansowym związanych z:

a.    stypendiami dla bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b.    bonem na zasiedlenie (art. 66n ustawy)

c.    bonem zatrudnieniowym (art. 66m ustawy)

d.    umowami z agencją zatrudnienia na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów (art.61b ustawy)

e.    zadaniami  starostów w zakresie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale 11b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

f.     dofinansowaniem podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa  o których mowa w art. 46 ustawy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, o których mowa w art. 12 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

g.    zwrotem miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, o których mowa w art. 26 d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.    Wykonywanie zadań, o których mowa w pkt. 1 polega w szczególności na:

a.    opracowywaniu wzorów wniosków oraz wzorów innych niezbędnych dokumentów oraz ich aktualizowanie i upowszechnianie na stronie internetowej urzędu i w siedzibie urzędu.

b.    weryfikowaniu pod względem formalno-merytorycznym wniosków i przedkładanie ich celem rozpatrzenia upoważnionym osobom.

c.    weryfikowanie czy wsparcie może zostać udzielone wnioskodawcy w ramach konkretnego programu i czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne do uczestnictwa w programie.

d.    opiniowaniu wniosków.

e.    informowanie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku, konieczności jego uzupełnienia i przygotowywania innych niezbędnych pism w zakresie rozpatrzenia i realizacji wniosku.

f.     przyjmowanie i weryfikowanie niezbędnych oświadczeń i dokumentów od osób, którym udziela się wsparcia oraz informowanie ich o prawach i obowiązkach .

g.    opracowywaniu wzorów rozliczeń i sprawozdań.

h.    przygotowywaniu umów i decyzji o udzieleniu wsparcia, ich realizacja oraz rozliczanie.

i.     ewidencjonowanie wniosków i zawartych umów.

j.     monitorowaniu realizacji umów, w tym także ocena prawidłowości wykonywania umowy i dotrzymania warunków umowy.

k.    prowadzeniu rozliczeń i sporządzanie sprawozdawczości.

l.  przygotowywanie i przekazanie dyspozycji wypłaty środków do komórki finansowo-księgowej,

m.  bieżącej współpracy z komórką ds. świadczeń i ubezpieczeń i programów w zakresie przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na wypłacenie świadczeń, ich wstrzymanie oraz utratę prawa do ich pobierania.

n.    przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

o.    wprowadzanie na bieżąco wszelkich danych w system informatyczny Syriusz oraz ewidencja realizowanych spraw.

p.    przygotowywanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej oraz dokonywanie ich korekty oraz przekazywanie ich na bieżąco dla przełożonych.

q.    bieżące monitorowanie wysokości zaangażowania środków finansowych i przestrzeganie ustalonego limitu finansowego na realizację zadania oraz ścisła współpraca z komórka finansowo-księgową w zakresie weryfikacji wydatków.

r.     przygotowywanie wypowiedzeń umów cywilnoprawnych i przekazywanie spraw do postępowania sądowego i egzekucyjnego.

s.    bieżącego przekazywania informacji do komórki ds. programów o osobach, którym udzielono wsparcia w ramach programów współfinansowanych ze środków rezerwy Ministra oraz Unii Europejskiej.

3.    Współpracą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi, polegająca w szczególności na wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

4.    Udział w realizacji projektów pilotażowych, programów specjalnych, Programu Aktywizacja i Integracja, projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy zgodnie z powierzonym zakresem określonym we wniosku oraz przestrzeganie obowiązującego prawa i wytycznych przy wykonywaniu zadań.

5.    Planowanie środków finansowych na udzielanie osobom uprawnionym pomocy w zakresie realizowanych zadań wymienionych w pkt. 1 oraz bieżące prowadzenie ich monitoringu finansowego i rzeczowego.

6.    Upowszechnianie informacji o zakresie realizowanych zadań, w szczególności w postaci elektronicznej, udostępnianej z wykorzystaniem stron internetowych oraz biuletynu informacji publicznej oraz ich bieżąca aktualizacja danych

7.    Przygotowywanie wykazów o których mowa w art. 59 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8.    Inne zadania zlecone przez przełożonych w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

 

Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3)   być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)   posiadanie wykształcenia minimum średniego,

6) znajomość niżej wymienionych przepisów:

7)   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1498 z późn. zm.)

8)      Znajomośc Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

9)  sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

10)  osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, sumienność i obowiązkowość, umiejętność pracy z ludźmi, samodzielność, umiejętność współdziałania, zaangażowanie,  umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- oświadczenie o niekaralności (według załączonego wzoru, w przypadku zatrudnienia

   wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach naboru,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1000  ze.zm.)”,

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)           praca przy komputerze,

2)           praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze budynku,

3)           praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4)           praca głównie siedząca,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – grudzień 2019 rok – wynosi powyżej 6 %.

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego, c.v.  i oświadczeń - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 30 stycznia 2020r. do godz. 1200                         ( liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. aktywizacji”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru.


KLAUZULA INFORMACYJNA
(dane zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej – kandydat na pracownika PUP)

 

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuje, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach (PUP).

 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach z siedzibą w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3 reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail dyrektor@pupslubice.pl, telefonicznie pod numerem  95 738 3608 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

 

2.W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Beatę Openkowską pod adresem e-mail organizacyjny@pupslubice.pl 95 759 0926.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze– na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.

4.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt. 3 Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze-od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przetwarzania.

6.Przysługiwać Pani/Panu prawa żądania od Administratora:

7.Dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

8.Sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

9.Usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

10.Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

11.Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

12.Przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

13.W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia , nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

14.W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana /Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15.Podanie Pani/Pana danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.

16.W toku przetwarzania Pani /Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art.22 Rozporządzenia.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Klauzula informacyjna oraz oświadczenia-nabór 2020-01-14 14:27:14 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 14.01.2020 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020 13:54
Liczba wyświetleń: 54

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone