INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Agaty
Dalii

7

grudzien

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (22.11.2019r.) - Referent w dziale Organizacyjno -Administracyjnym (OA)

piątek, 22.11.2019 12:21

POWIATOWY URZĄD PRACY  
ul. Mickiewicza 3,   69-100  Słubice
tel. 95-7583608,  fax : 95-7583609
e- mail:  sekretariat@pupslubice.pl
www.pupslubice.pl

Słubice, dnia 21 listopada 2019r.

OA-110-9/2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w dziale OA

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

OBOWIĄZKI pracownicze:

-Pełnej znajomości przepisów prawa właściwych do realizacji zadań danego stanowiska pracy oraz ich bezwzględne przestrzeganie przy realizacji powierzonych zadań.

-Prowadzenie podręcznego skorowidzu aktów prawnych.

-Bieżącego ewidencjonowania wykonanych czynności oraz wprowadzanie wszystkich danych, które można wprowadzić w systemie informatycznym Syriusz, zgodnie z zakresem upoważnienia.

-Opracowywanie i bieżące aktualizowanie druków, wniosków i innych wzorów dokumentów stosowanych na stanowisku pracy w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów prawa oraz przedkładanie ich celem akceptacji dla przełożonych.

-Wnikliwego, sumiennego, sprawnego i terminowego wykonywania zadań oraz bezstronnego, kulturalnego, uprzejmego i życzliwego załatwiania interesantów.

-Przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy, czasu pracy ustalonego w urzędzie, regulaminu pracy i innych aktów prawa wewnętrznego.

-Stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności w drodze samokształcenia

-Przestrzeganie ochrony tajemnicy służbowej i danych, a także ich przetwarzanie zgodnie z zakresem upoważnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-Wykazywanie inicjatywy w usprawnieniu pracy na zajmowanym stanowisku oraz podejmowanie pożądanych inicjatyw w zakresie realizacji powierzonych zadań.

-Wyczerpującego udzielania informacji oraz udostępniania dokumentów w zakresie zajmowanego stanowiska, o ile stosowne przepisy prawa tego nie zakazują, w tym:

-informowanie o wszelkich uwarunkowaniach załatwianej sprawy,

-rozstrzyganie sprawy bez zbędnej zwłoki lub informowania o terminie załatwienia sprawy,

-niezwłocznego informowania strony o przyczynach powstałej zwłoki w załatwieniu sprawy,

-wszechstronnego informowania o przysługujących terminach i środkach odwoławczych lub możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć.

-Godnego reprezentowania urzędu poprzez właściwe zachowanie w każdym miejscu.

-Przestrzeganie ustalonych zasad współpracy z pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi.

-Sumiennego i starannego oraz terminowego wykonywania poleceń przełożonych oraz przestrzegania drogi służbowej.

-Pełnej znajomość instrukcji przeciwpożarowej i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

-Dbałości o powierzone mienie i prawidłowe jego zabezpieczenie po zakończeniu pracy.

-Dokładanie należytej staranności w utrzymaniu czystości i estetycznego wyglądu miejsca pracy.

-Dokonywanie okresowych analiz wykonywanych zadań (wg potrzeb) oraz wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

III.  OBOWIĄZKI MERYTORYCZNE

-Obsługa narad i spotkań organizowanych przez dyrektora urzędu.

-Obsługa kancelaryjna urzędu.

-Gromadzenie i przechowywanie korespondencji dyrektora urzędu.

-Łączenie rozmów telefonicznych.

-Prowadzenie terminarza spotkań dyrektora urzędu.

-Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do urzędu oraz jej rozdział zgodnie z dekretacją.

-Wysyłanie korespondencji i potwierdzenie jej wysłania podpisem.

-Ewidencjonowanie listów w książce nadawczej i przekazywanie ich na pocztę.

-Prowadzenie rejestru interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków  w godzinach przyjęć dyrektora.

-Obsługa faksu, komputera, skanera i innych urządzeń biurowych.

-Przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych.

-Gromadzenie i przechowywanie pism kierowanych do dyrektora urzędu.

-Przyjmowanie korespondencji do podpisu o oznaczonej godzinie i przedkładanie do podpisu dyrektora urzędu i zastępcy dyrektora.

-Nadawanie i przyjmowanie korespondencji przez faks.

-Prowadzenie rejestru pism do omówienia z dyrektorem i pilnowanie terminowości omawiania tych spraw.

-Zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów ( w tym bieżąca kontrola aktualności tablic informacyjnych w siedzibie urzędu).

-Ewidencjonowanie zasobu bibliotecznego.

-Prowadzenie „książki kontroli zewnętrznej”.

-Pełna odpowiedzialność za powierzone mienie.

-Administrowanie majątkiem urzędu.

-Opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz związanych z administrowaniem urzędu.

-Dokonywanie zakupów niezbędnych do administrowania urzędem kierując się zasadą gospodarności, celowości i oszczędności.

-Utrzymywanie pomieszczeń, sprzętu we właściwym stanie technicznym.

-Terminowe dokonywanie opłat związanych z funkcjonowaniem urzędu.

-Zapewnienie ochrony obiektu i mienia.

-Zabezpieczenie pracowników w środki techniczno-biurowe.

-Gospodarka drukami i formularzami.

-Wystawianie kart drogowych i rozliczanie ich.

-Prowadzenie Ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.

-Prowadzenie Ewidencji zwolnień lekarskich i delegacji służbowych.

-Wystawianie kart urlopowych.

-Zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci.

-Zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu łączności.

-Obsługa organizacyjno-techniczna Powiatowej Rady Rynku Pracy.

-Praca w Elektronicznym Obiegu Dokumentów.

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, a także przy pomocy dostępnego oprogramowania.

-Zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów (w tym bieżąca kontrola aktualności tablic informacyjnych w siedzibie Urzędu).

-Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pod względem technicznym oraz dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez dział Ogólno-Administracyjny.

-Kontrola merytoryczna księgowych zewnętrznych dowodów obcych oraz delegacji służbowych i zaliczek.

Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3)   być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)   posiadanie wykształcenia minimum średniego,

6) znajomość niżej wymienionych przepisów:

-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1498 z późn. zm.)

-Znajomośc Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

-osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, sumienność i obowiązkowość, umiejętność pracy z ludźmi, samodzielność, umiejętność współdziałania, zaangażowanie,  umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- oświadczenie o niekaralności (według załączonego wzoru, w przypadku zatrudnienia

   wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach  naboru,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1000  ze.zm.)”,

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)           praca przy komputerze,

2)           praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze budynku,

3)           praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4)           praca głównie siedząca,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – październiku  2019 rok – 21,74%.

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego, c.v. i oświadczeń - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 13 grudnia 2019r. do godz. 1200 ( liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent w dziale OA”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru.


KLAUZULA INFORMACYJNA
(dane zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej – kandydat na pracownika PUP)

 

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuje, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach (PUP).

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach z siedzibą w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3 reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail dyrektor@pupslubice.pl, telefonicznie pod numerem  95 738 3608 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Beatę Openkowską pod adresem e-mail organizacyjny@pupslubice.pl 95 759 0926.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze– na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt. 3 Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze-od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przetwarzania.

Przysługiwać Pani/Panu prawa żądania od Administratora:

Dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

Sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

Usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

Przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia , nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana /Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.

W toku przetwarzania Pani /Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art.22 Rozporządzenia.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Klauzula informacyjna oraz oświadczenia-nabór 2019-11-22 13:27:51 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 22.11.2019 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2019 12:28
Liczba wyświetleń: 64

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone