INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Anatola
Edyty

20

listopad

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

KFS 2020r

poniedziałek, 21.10.2019 13:11

"oszacowanie zapotrzebowania na środki KFS w 2020r"


Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty podejmuje działania mające na celu oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania pracodawców z terenu Powiatu Słubickiego na środki z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tzw. „puli Ministra” na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w roku 2020, wobec czego prosi wszystkich zainteresowanych wnioskowaniem o środki z KFS w 2020r. o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres:  szkolenia@pupslubice.pl  lub m.baran@pupslubice.pl bądź pisemną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice w terminie do 29.10.2019r. do godziny 1500.

 Zapotrzebowanie powinno zawierać: wysokość środków, o jaką zamierzają się Państwo ubiegać, rodzaj formy kształcenia ustawicznego, planowaną ilość osób do objęcia wsparciem oraz wskazanie spełnienia przynajmniej jednego z priorytetów.

Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 ze zm.) składają się:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, iż  środki KFS w 2020 roku z tzw. „puli Ministra” przeznacza się na:

-wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

-wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

-wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

-wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

-wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

-wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami w terminie trwania naboru (który zostanie ogłoszony po uzyskaniu informacji o limicie środków KFS) do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Osobami do kontaktu są:
Pani Marta Ciureja (tel.: 95 759 09 30), e-mail: m.baran@pupslubice.pl) i
Pani Justyna Rożnowska (tel.: 95 759 09 24), e-mail: szkolenia@pupslubice.pl) – pokój nr 2 i pokój nr 5, parter – budynek PUP Słubice)


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 21.10.2019 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2019 13:12
Liczba wyświetleń: 90

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone