pomniejsz powiększ

PUP w Słubicach

INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kalendarium

Marii
Napoleona

15

sierpien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

BIP

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (29.06.2022r) - REFERENT

środa, 29.06.2022 12:56

Aktualizacja (26.07.2022r): WYNIK NABORU

 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Nazwa i adres jednostki: POWIATOWY URZĄD PRACY, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

 

Określenie stanowiska:  wolne stanowisko urzędnicze – referent (stanowisko  ds. informacji, ochrony danych, kontroli, archiwum, pomocy i zamówień publicznych) w dziale Ogólno-Administracyjnym.

          

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Ogólne obowiązki każdego pracownika PUP określa § 18 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Słubicach. Do dodatkowych obowiązków merytorycznych pracownika na wolnym stanowisku pracy będzie należało w szczególności:

1) wszczęcie i kompleksowe prowadzenie postępowań (spraw) administracyjnych oraz ich ewidencja w rejestrach  w zakresie:

a) złożonych odwołań od decyzji administracyjnych;

b) wniosków o odroczenie terminu płatności, rozłożeniu na raty bądź umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia.

2) opracowywanie planów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na dany rok budżetowy oraz przedkładanie planu do akceptacji dla Dyrektora PUP, a także raportów
z wykonania planu na polecenie Dyrektora PUP i monitorowanie realizacji planu kontroli oraz:

a) czynny udział w czynnościach kontrolnych;

b) przechowywanie protokołów z wykonanych kontroli oraz wizytacji.

3) koordynowanie i zbieranie od innych stanowisk danych dla potrzeb zespołu kontrolującego organów zewnętrznych;

4) sprawowanie funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w tym między innymi:

a) opracowanie i modyfikacja zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w PUP oraz przedkładanie jej do akceptacji Dyrektora PUP;

b) zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;

c) sporządzanie dla Dyrektora PUP propozycji planu działalności Urzędu z uwzględnieniem propozycji zawartych w planach złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska;

d) przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Dyrektora PUP;

e) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;

f) bieżące informowanie Dyrektora PUP o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie;

g) opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie na potrzeby instytucji zewnętrznych;

h) koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;

i) przekazywanie Dyrektorowi PUP wyników samooceny oraz propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej;

j) prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w Urzędzie;

k) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem
w Urzędzie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem;

l) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością;

m) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

5) obsługa wniosków w sprawie udzielenia informacji publicznej zgodnie z  ustawą
o dostępie do informacji publicznej, ich ewidencja;

6) monitorowanie aktualności i kompletności danych podanych w Biuletynie Informacji Publicznym PUP oraz informowanie Dyrektora PUP o występujących nieprawidłowościach w tym zakresie;

7) przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, bądź informacji o nieudzieleniu pomocy  przez urząd i terminowe ich przekazywanie do odpowiednich organów zgodnie z zasadami i terminami określonymi w przepisach prawa, w tym ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

8) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń de minimis;

9) realizacja zadań związana z archiwizacją,  w tym:

a) prowadzenie archiwum zakładowego;

b) wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej
i przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego;

c) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych, sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt;

d) przekazywanie brakowanych akt do składnicy surowców wtórnych lub do zniszczenia;

e) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowe;

f) przechowywanie przejętych akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie;

10) wykonywanie innych zleconych zadań przez Dyrektora PUP lub jego Zastępcę;

11) prowadzenie postępowań odwoławczych;

12) przygotowanie i monitorowanie realizacji planu zamówień publicznych oraz przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji;

13) przygotowanie i prowadzenie postępowań wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych wniosków o wszczęcie postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych i aktami wewnętrznymi PUP oraz w zakresie zamówień i dostaw udzielanych do kwoty 130 tys. zł. i powyżej 130 tys. zł.;

14) sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej;

15) realizacja kompleksowa postępowania-zamówienia od momentu zgody na uruchomienie postępowania przez Zamawiającego do momentu zawarcia umowy;

16) kompleksowa obsługa postępowania od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego i przechowywanie dokumentacji w tym zakresie;

17) nadzorowanie od strony formalno-prawnej wdrażania umów zawartych w wyniku wygrania przetargu/zapytania ofertowego;

18) prowadzenie korespondencji w zakresie realizowanych zamówień publicznych;

19) przygotowanie dokumentacji oraz realizacja zamówień publicznych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami;

20) wykonywanie obowiązkowej sprawozdawczości w zakresie zajmowanego stanowiska;

21) prowadzenie rejestrów zamówień;

22) monitorowanie i aktualizacja danych wprowadzonych do stosowanych programów informatycznych w zakresie obsługi zamówień publicznych, a także podejmowanie działań zmierzających do uzupełnienia niewprowadzonych danych przez innych pracowników PUP w zakresie realizowanych zamówień;

23) przygotowywanie sprawozdań z zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami i terminami”.

24) realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne:

1.posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku, w tym praca przy komputerze w wymiarze co najmniej 4 h,

5.posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

6.sprawne i biegłe pisanie na komputerze,

7.znajomość programu WORD, EXEL

8.dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

9.osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe, pożądane:

1.znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1100 ze zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wskazanie wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się zatrudnienie (zał. nr 1 do ogłoszenia),

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu obywatelstwa polskiego, braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach  naboru oraz oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność (zał. nr 2 do ogłoszenia),

-podpisane oświadczenie z klauzulą RODO ( zał. nr 3 do ogłoszenia),

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.praca przy komputerze,

2.praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku,

3.praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4.praca głównie siedząca,

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:     Nie

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób,    o których mowa w ust. 1 art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy :

-przesłać pocztą do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, bądź

-złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice po uprzednim omówieniu terminu wizyty pod nr 95 758 36 08

w terminie do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 1200  (liczy się data wpływu do Urzędu),  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent (stanowisko ds. ochrony danych, kontroli, archiwum, pomocy i zamówień publicznych)”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa.

Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru, zaś kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą zostać odebrane w dziale Ogólno-Organizacyjnym po uprzednim umówieniu terminu ich odbioru pod nr 95 758 36 08 w terminie do 12 sierpnia 2022 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja  o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.


 

OA.110.06.2022.JK          

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2021, poz. 1834 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zostało zakwalifikowanych dwóch kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Imię i Nazwisko:                                       

1. Pani Anna Jodlińska.

2. Pan Dawid Lenkiewicz.

Jednocześnie informuję, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 25 lica 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Słubicach.


OA.110.06.2022.JK                                                                             

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: REFERENT

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022, poz. 530 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent nie dokonano wyboru żadnego z kandydatów.

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań pracodawcy i nie wykazał sie podstawową znajomoscią przepisów wskazanych w naborze i w dodatkowych pożądanych wymaganiach.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 2022-06-29 14:01:14 Ossowski Rafał
załącznik Zbiorcze Oświadczenia 2022-06-29 14:01:43 Ossowski Rafał
załącznik Oświadczenie Klauzula Rodo 2022-06-29 14:01:31 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 29.06.2022 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2022 10:54
Liczba wyświetleń: 258

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu