INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Miłosza
Pawła

25

styczeń

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA

poniedziałek, 15.11.2021 07:38

INFORMACJA O WYDATKOWANIU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH W ROKU 2020 ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPARCIE FIRM I PRACOWNIKÓW W WALCE ZE SKUTKAMI EPIDEMII KORONAWIRUSA

INFORMACJA

O WYDATKOWANIU PRZEZ

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH W ROKU 2020

ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPARCIE FIRM I PRACOWNIKÓW W WALCE ZE SKUTKAMI EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

 W  2020 roku, w imieniu Starosty, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach realizował dodatkowe zadania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374; tekst jednolity -  Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), takich jak:

1.dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb ustawy);

2.dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc ustawy);

3.udzielanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.(art. 15zzd ustawy);

4.udzielanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (art. 15zzda ustawy);

5.dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze ustawy);

6.dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2 ustawy);

7.dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. (art. 15zze2 ustawy) – wsparcie udzielane od 19.12.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych zadań w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.

Z powyższych danych wynika, że w roku 2020 do Powiatowego Urzędu Pracy w  Słubicach wpłynęło ogółem 3810 wniosków o udzielenie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej na łączną kwotę  26.814,501,42 zł. Do końca 2020 roku rozpoznano ogółem 97,7 % wszystkich wniosków tj. 3724. W wyniku weryfikacji merytoryczno-formalnej odrzucono 20,4 % rozpoznanych wniosków tj. 758. Główną przyczyną odrzucenia wniosku było niespełnianie warunków do udzielenia wsparcia, braki formalne oraz rezygnacja z wniosku przez wnioskodawcę.

Na zadania związane z realizacją ww. zadań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w  Słubicach posiadał środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 22.106.267,00 zł, w tym znajdowały się środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5.020.267,00 zł [1] . W ramach posiadanych środków wypłacono środki w łącznej kwocie  19.956.243,59 zł, w tym środki EFS w wysokości 4.409.451,11 zł. Wykorzystano ogółem 90,3% posiadanych środków.

W ramach tarczy antykryzysowej Urząd objął wsparciem w roku 2020 łącznie 4445 uczestników, w tym:

-dofinansowano wynagrodzenia dla 1720 pracowników

-dofinansowano koszty działalności dla 447 samozatrudnionych,

-udzielono dla 2258 podmiotów umarzalnych warunkowo pożyczek (wg. aktualnie posiadanych informacji umorzono 99,9 % udzielonych pożyczek w roku 2020),

-udzielono 20 dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców (wg. aktualnie posiadanych informacji umorzono wszystkie udzielone dotacje w roku 2020).

Jednocześnie w wyniku weryfikacji realizowanych umów zgłoszono do organów ścigania skuteczne wyłudzenie środków publicznych w łącznej kwocie 10.000,00 zł w związku z udzieleniem 2 pożyczek w roku 2020 w ramach art. 15zzd ustawy. Ponadto, na etapie weryfikacji wniosków, zgłoszono dodatkowo kilkanaście prób wyłudzenia pożyczek do organów ścigania w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Aktualnie toczą się postepowania karne w sprawach.

W roku 2021 kontynuowano działania w ramach tarczy antykryzysowej. Wg stanu na koniec października br. na zadania związane z jej realizacją urząd posiadał środki finansowe w kwocie 8.765.000,00 zł zaś wsparciem objął 1621 osób, zaś rozdysponował środki w łącznej kwocie 8.257.201,26 zł tj. 94,2% posiadanego planu. 


[1] Wg. stanu na 31.12. 2020 roku; wartość z zawiadomień Ministerstwa.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 15.11.2021 07:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 371

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PLANY FINANSOWE PUP PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone