INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Mascelego
Walerii

16

styczeń

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 15ZZB - 15ZZE USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ

czwartek, 01.10.2020 13:15

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 15ZZB-15ZZE USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ [1]

 

Zgodnie z art. 15zzzh ustawy antykryzysowej, wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb-15zze stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w rozumieniu Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Pomoc została notyfikowana Komisji Europejskiej, która w dniu 23 kwietnia 2020 r. wydala decyzję SA.56922 - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - dopłaty do wynagrodzeń, ulgi podatkowe i w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne środki. Jak wynika z postanowień decyzji Komisji, wsparcie o którym mowa w:

• art. 15zzd ustawy antykryzysowej stanowi „pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych" (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji),

• art. 15zzb, art. 15zzc oraz art. 15zze ustawy antykryzysowej stanowi „pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia zwolnień podczas epidemii C0VID-19" (sekcja 3.10 Komunikatu Komisji).

Warunki dopuszczalności pomocy publicznej (w tym m.in. dotyczące zasad kumulacji czy badania limitu pomocy z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji), ocenia się na dzień udzielenia tej pomocy. Jak wynika z postanowień zawartych we wzorach umów zawieranych w przypadkach wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb-15zzd ustawy antykryzysowej, umowy te obowiązują od dnia przekazania Przedsiębiorcy/Organizacji pozarządowej pierwszej transzy środków/od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy pożyczki. W związku z tym, dniem udzielenia pomocy będzie w tych przypadkach dzień dokonania pierwszego przelewu.

 

W przypadku zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 3Izo ustawy antykryzysowej, dniem udzielenia pomocy jest dzień dokonania powiadomienia o tym zwolnieniu przez ZUS (data informacji przekazanej do płatnika). Mając powyższe na uwadze, do czasu wydania informacji przez ZUS, wnioskodawca nie nabył jeszcze prawa do otrzymania pomocy z art. 31zo ustawy antykryzysowej i ubiegając się o pomoc z art. 15zzb-15zze ustawy antykryzysowej nie musi jej wskazywać w części C Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że od dnia złożenia wniosku o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy do dnia udzielenia tej pomocy upływa pewien czas, wobec czego wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są do powiadomienia pisemnie PUP Słubice o otrzymaniu w międzyczasie pomocy publicznej z ZUS oraz innej otrzymanej pomocy publicznej w związku z COVID-19.

 

Zgodnie z pkt. 22 lit. c) Komunikatu Komisji, regulującym warunki dopuszczalności pomocy z sekcji 3.1, pomoc ta nie może być przyznana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Oznacza to, że w przypadku, gdy przedsiębiorca znajdował się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. i wciąż znajduje się w trudnej sytuacji na dzień udzielenia pomocy, to udzielenie mu pomocy zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu Komisji jest niedopuszczalne. Pomoc z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji może być natomiast udzielona:

• przedsiębiorcy, który nie znajduje się w trudnej sytuacji na dzień udzielenia pomocy;

• przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji na dzień udzielenia pomocy, pod warunkiem, że nie byt w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (zakłada się bowiem, że pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa by to wynikiem zaburzeń w gospodarce spowodowanych epidemią COVID-19).

 

Wartość pożyczki (bez odsetek) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:

• podmiot na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);

•  pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;

• pomoc przyznana podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane podmioty;

• wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedną organizację pozarządową w rozumieniu przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce - beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR).

Do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

W przypadku podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie pomocy na podstawie art. 15zzd ustawy antykryzysowej i odpowiedział twierdząco na dowolne pytanie z części B Formularza, co do zasady udzielenie mu pomocy nie będzie możliwe (zakłada się, że przedsiębiorca, który był już w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r., dalej znajduje się w takiej sytuacji). Udzielenie pomocy takiemu przedsiębiorcy będzie jednak możliwe, jeśli nie znajduje się on już w trudnej sytuacji - wymaga to jednak przedstawienia przez przedsiębiorcę dodatkowych informacji potwierdzających, że nie znajduje się on już w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia 651/2014 na dzień udzielenia pomocy.

W przypadku pomocy z sekcji 3.10 Komunikatu Komisji wnioskodawca ubiegający się o pomoc, o której mowa w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy antykryzysowej nie musi przedstawiać sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, czy wnioskodawca wypełni tę część czy nie albo czy zaznaczy, że znajdował się w trudnej sytuacji już na dzień 31 grudnia 2019 r., pomoc będzie mogła mu być udzielona.

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.10 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Formularz pomocy publicznej (Załącznik nr 1 do Wniosku):

• w pkt. B Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.) w ppkt. 1 oraz 3 należy zaznaczyć „nie dotyczy”.

• w pkt. C w przypadku zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 31zo ustawy antykryzysowej, dniem udzielenia pomocy jest dzień dokonania powiadomienia o tym zwolnieniu przez ZUS (data informacji przekazanej do płatnika).

Aktualne informacje w sprawie pomocy publicznej znajdują się na stronie UOKiK:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna

W dniu 5 sierpnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc  de  minimis  lub  pomoc  de  minimis  w  rolnictwie  lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 ze zm.), w ramach której wprowadzony został (w dodanym załączniku nr 3 do rozporządzenia) uproszczony wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
Każdy wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach ww. zadań powinien wraz z wnioskiem przedłożyć wypełniony i podpisany wzór formularza  wynikający z ww. rozporządzenia. 

Wersję edytowalną ww. Formularza można znaleźć na stronie internetowej UOKiK pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/download


[1] Dz. U. Z 2000 R. POZ. 374 ZE ZM., DALEJ ZWANĄ USTAWĄ ANTYKRYZYSOWĄ


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 01.10.2020 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 13:16
Liczba wyświetleń: 711

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone