INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Mascelego
Walerii

16

styczeń

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

czwartek, 23.04.2020 06:22

AKTUALIZACJA (01.07.2020r) III NABÓR WNIOSKÓW (od 24.06.2020r do odwołania)

OGŁOSZENIE O III NABORZE WNIOSKÓW

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 na podstawie art. 15 zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza, że

w dniach od 24.06.2020 do odwołania

odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby.

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE oraz w przypadku składania wniosku elektronicznie dodatkowo z Instrukcją składania wniosku (do pobrania w praca.gov.pl przed wypełnieniem wniosku).

Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wnioski mogą być składane:

-w postaci elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl w zakładce tarcza antykryzysowa poprzez naciśnięcie symbolu

 

 

(proszę kliknąć w powyższy baner)

Do wypełnionego wniosku elektronicznie należy załączyć (zał. nr 1 i 2 są automatycznie dołączone do wniosku elektronicznego):

1.ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz jest integralną częścią wniosku elektronicznego, wypełniasz go razem z wnioskiem, nic nie skanuj i nie dodawaj nowych załączników)

2.ZAŁĄCZNIK NR 2 - Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (umowy nie należy podpisywać odręcznie; jest plikiem pdf połączonym z wnioskiem elektronicznym. Z jej treścią należy zapoznać się przed lub w trakcie wypełniania wniosku. NIE POWINIENEŚ PODPISYWAĆ UMOWY ODRĘCZNIE I JEJ SKANOWAĆ. Umowa wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, jako integralna całość, opatrywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z punktem 16 Instrukcji).

3.ZAŁĄCZNIK NR 3 – wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx; składa się z 3 kalkulatorów)

4.Kopia pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy).

-w postaci papierowej - wypełniony i podpisany wniosek (stanowiący Załącznik nr 1 do Zasad i Umowy) wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

Do wypełnionego i podpisanego wniosku (dodatkowo każda strona wniosku powinna być zaparafowana) należy załączyć:

1.Załącznik nr 1 do wniosku – wypełniony i czytelnie podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

2.Załącznik nr 2 do wniosku – wypełniony Wykaz pracowników wraz z 3 kalkulatorami (art. 15zze NGO kalkulator)

3.podpisaną Umowę z załącznikami i podpisanymi klauzulami informacyjnymi (w 2 egz.)

4.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Dotyczy wniosków papierowych i elektronicznych: Jeśli wnioskodawca prowadzi równolegle działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o dofinansowanie należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przejdą dwudniową kwarantannę. Ponadto informujemy, iż złożenie wniosków w postaci papierowej wiąże się z wizytą w Urzędzie celem podpisania umowy ( zachęcamy, zatem do składania wniosków przez portal praca.gov.pl.)

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki. 

 

Telefonicznej Informacji udzielają od pon. do pt. w godz. od 7:15 - 08:15

Maria Kulikowska – tel. 95 759 09 36

Magdalena Durejko – tel. 95 759 09 30

 


Dokumenty do pobrania:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje


15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe

15zze_umowa_z_zalacznikami_organizacje_pozarzadowe

15zze_NGO_kalkulator_

15zze_instrukcja_org_PSZ-DKWO


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 23.04.2020 06:22
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2020 11:17
Liczba wyświetleń: 1643

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone