INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Ireny
Kleofasa

5

kwiecień

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30    

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA

poniedziałek, 14.10.2019 07:09

"Środki finansowe"

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, iż:

 

- w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I. ,,Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

pozostają jeszcze środki finansowe na:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób,

- refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby młode posiadające:

-  status osoby długotrwale bezrobotnej[1],

-  orzeczenie o niepełnosprawności,

- niskie kwalifikacje[2],

- osoby niespełniające powyższych wskaźników.


[1] Zgodnie z zasadami projektu za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się :

-Osoby poniżej 25 roku życia będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 6 miesięcy,

-Osoby w wieku 25-29 lat będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 12 miesięcy.

[2] Zgodnie z zasadami projektu PO WER za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu

 


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, iż:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (V)”, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”

pozostają jeszcze środki finansowe na:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób,

- refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 2 osób

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, spełniające minimum któreś z poniższych kryteriów:

-kobieta,

-osoba w wieku 50 lat i więcej,

-osoba niepełnosprawną,

-osoba o niskich kwalifikacjach[1],

-osoba długotrwale bezrobotna[2].

Nabór na powyżej wymienione formy wsparcia trwa do 21.10.2019 roku !!!

KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku na dotację lub refundację zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach (parter budynku) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00 (dotacja-wniosek składamy u doradcy klienta, refundacja- wniosek składamy u pracownika merytorycznego w pokoju nr 4).

 


[1] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu ( do ISCED 3 włącznie) --à str. 9 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

[2] Zgodnie z zasadami projektu, za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy. Do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych, zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.


 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 14.10.2019 07:09
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2019 07:21
Liczba wyświetleń: 411

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone