INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Bernarda
Sabiny

20

sierpien

PWŚCPSN
1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o naborze wniosków -KFS

piątek, 02.08.2019 07:53

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz.117), ogłasza IV nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zgodnie z Planem wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019. 

 

 

Plan – stan środków na dzień 24.07.2019r.

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

16 760,61 zł

studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

3 952,00 zł

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (§4300)

2 360,00 zł

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu (§4280)

1 500,00 zł

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem (§4300)

300,00 zł

Wnioski przyjmowane są od dnia 01.08.2019r. do dnia 30.08.2019r.

Aby skorzystać ze środków KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z następujących priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

-wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Wsparcie dotyczy działań szkoleniowych zapobiegających utracie zatrudnienia i mających ułatwić tzw. rekrutację wewnętrzną na stanowiska w zawodach, w których występują niedobory kadrowe  spowodowane brakami nie tylko kompetencji ściśle zawodowych, wąsko-specjalistycznych, ale także ogólno-zawodowych, koniecznych do zapewnienia skutecznej współpracy w zespole i z klientami zewnętrznymi, czy pełnienia funkcji organizatorskich/ kierowniczych.

 

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie słubickim i Województwie lubuskim stanowią: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” za II półrocze 2018 (dostępny na stronie internetowej: http://mz.praca.gov.pl) oraz badanie „Barometr zawodów 2019” (dostępne na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/). (Wyniki ww. badań dostępne są również na stronie internetowej tutejszego urzędu: www.pupslubice.pl w zakładce „Opracowania i analizy”).  

Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy, natomiast PUP przy naborze będzie analizował sytuację powiatu lub województwa właściwego dla siedziby PUP.

 

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.

Wsparcie przeznaczone na szkolenia dla osób nie posiadających świadectwa maturalnego mające zachęcić te osoby do podnoszenia kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań i potrzeb pracodawcy.

-wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Wsparcie adresowane jest do osób pracujących pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego (PS), członków lub pracowników (pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych) spółdzielni socjalnych, lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ). Pracodawcy wskazani w tym priorytecie to podmioty realizujące cele reintegracyjne w stosunku do osób w trudnej sytuacji życiowej, a dostęp do kształcenia ma wzmocnić proces reintegracji wobec konkretnych pracowników.

 -wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; czyli wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wsparcie wynika z zobowiązania zapisanego w Strategii Kapitału Ludzkiego do wsparcia osób pracujących w szczególnie trudnych warunkach; osoby te powinny mieć ułatwione możliwości przekwalifikowania się, aby pozostać na rynku pracy.  Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018, poz. 1924)

 -wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Wsparcie to wynika z obowiązku nałożonego na nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczestniczenia w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, mających na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy.

 -wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Jego celem jest zachęcenie do różnych form kształcenia ustawicznego osób, które należą do grupy najrzadziej spośród wszystkich korzystającej z możliwości dokształcania.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty 24.872,61 zł uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty,  zgodnie z zasadną racjonalności wydatkowania środków publicznych, że ustalił górny limit możliwego do udzielenia wsparcia dla jednego uczestnika: stanowi on różnicę pomiędzy 300% przeciętnego wynagrodzenia w bieżącym roku (14.591,22 zł), a średnią wartością przyznanego wnioskodawcy wsparcia na osobę z KFS w latach 2015-2019 (liczoną indywidualnie w przypadku każdego wnioskodawcy). Dodatkowo Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w IV naborze wniosków winien zapoznać się i dołączyć do wniosku Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS.

Jednocześnie informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, z zastrzeżeniem:  pierwszeństwa rozpatrywania wniosków pracodawców, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z tej formy pomocy, a następnie rozpatrzeniu podlegać będą wnioski pracodawców, którzy korzystali już z tego wsparcia w latach ubiegłych, a w ostatniej kolejności korzystających ze wsparcia w roku 2019 i odpowiednio w roku 2018. Pierwsze działania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach związane z rozpatrywaniem wniosków rozpoczną się nie wcześniej niż po zakończeniu naboru.

Ponadto Pracodawca wnioskując o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które rozpoczyna się w trakcie trwania naboru bądź w krótszym czasie niż 30 dni od złożenia wniosku winien być świadom, iż wnioskowane kształcenie może nie dojść do realizacji z uwagi na termin rozpoczęcia kształcenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r., poz. 117) dofinansowane mogą zostać tylko działania które jeszcze się nie rozpoczęły.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu słubickiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego powinien złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy  Słubicach odpowiedni wniosek
w sekretariacie urzędu (I piętro) lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej na adres sekretariat@pupslubice.pl.

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.pupslubice.pl. (LINK)

Osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego lub z doradcą klienta instytucjonalnego: Referat Usług Rynku Pracy i Współpracy z Klientem (parter), tel. 95 7590914.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 02.08.2019 07:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2019 07:54
Liczba wyświetleń: 106

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone