INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Bogny
Rafaeli

20

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Nabór wniosków na udzielenie pomocy w ramach "bonu na zasiedlenie"

czwartek, 21.03.2019 12:15

UWAGA!!! Zmiana terminu:- 17 maja 2019r

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE POMOCY W RAMACH PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia to możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie w ramach projektu, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
będziesz pozostawał w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:

do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zaprzestaniu i podjęciu nowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu lub posiadanie innej pracy zarobkowej przez okres 6 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków będziesz zobowiązany do określonej w przepisach prawa zwrotu kwoty bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) - art. 66n.
Bon na zasiedlenie realizowany będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. ,,Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT :

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby d 30 roku życia, w szczególności posiadające :

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- niskie kwalifikacje,

- status osoby długotrwale bezrobotnej

Wnioski przyjmowane są do dnia 17.05.2019r.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.pupslubice.pl. w zakładce dokumenty do pobrania lub w siedzibie urzędu.

Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony urzędu: Makuchowska Anna tel. 95 759 09 31.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 21.03.2019 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2019 09:16
Liczba wyświetleń: 198

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone