INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Błażeja
Margerity

29

listopad

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

PROJEKT PO WER -Ogłoszenie o naborze 2019r

czwartek, 10.01.2019 10:35

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. ,,Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiat Słubicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

CELEM PROJEKTU JEST :

- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim

OKRES REALIZACJI PROJEKTU :

01.01.2019- 31.12.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU :

Kwota przeznaczona na realizację projektu w powiecie słubickim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach w 2019 roku wynosi 535 109, 00 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS to 450 989 , 87 zł.

 

ZAKRES POMOCY W 2019 ROKU :

Liczba osób, która otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 15

Liczba osób, która zostanie objęta stażem wynosi 30

Liczba osób, która zostanie objęta refundacją wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy wynosi 5

Liczba osób, która otrzyma bon na zasiedlenie związany z podjęciem pracy wynosi 3.

Osoby odbywające staż mogą ubiegać się o wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów przejazdu  w związku z odbywaniem stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT :

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki :

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające :

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- niskie kwalifikacje[1],

- status osoby długotrwale bezrobotnej[2].

Adekwatnie do zapisów w Wytycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , realizowanie programu obliguje do uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej  , w związku z czym uczestnicy, którzy zakończyli udział w projekcie otrzymają oferty pracy spełniające poniższe warunki :

  • w przypadku stosunku pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy)  – oferta pracy w minimalnym wymiarze ½ etatu,

Osoby przystępujące do projektu zobowiązane są wypełnić i złożyć wydane przez pracownika PUP dokumenty przed  przystąpieniem do projektu oraz w trakcie jego realizacji ( wzory stosowanych dokumentów umieszczone są w plikach do pobrania).

KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ( ul. Mickiewicza 3) przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ I GDZIE?

Zainteresowanych zapraszamy osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej- parter budynku.

Informacje o projekcie udzielane są także drogą telefoniczną u przydzielonego doradcy klienta bądź też u specjalisty ds. programów (95 758 36 08).

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady , natomiast każda osoba/ podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.


Ważne linki :

- www.power.gov.pl

- www.funduszeeuropejskie.gov.pl

- http://europa.eu


[1] Zgodnie z zasadami projektu PO WER za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie niższe bądź równe średniemu zawodowemu lub ogólnokształcącemu

[2] Zgodnie z zasadami projektu za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się :

  • Osoby poniżej 25 roku życia będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 6 miesięcy,
  • Osoby w wieku 25-29 lat będące nieprzerwanie bezrobotnymi dłużej niż 12 miesięcy.

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 10.01.2019 10:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 816

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone