INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Joachima
Kiry

20

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA

środa, 09.01.2019 08:36

Szacowanie zapotrzebowania pracodawców z terenu Powiatu Słubickiego na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019


Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty podejmuje działania mające na celu oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania pracodawców z terenu Powiatu Słubickiego na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, wobec czego prosi wszystkich zainteresowanych wnioskowaniem o środki rezerwy KFS w 2019r. o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres:szkolenia@pupslubice.pl bądź pisemną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice w terminie do 25.01.2019r. do godziny: 15:00.


Zapotrzebowanie powinno zawierać: wysokość środków, o jaką zamierzają się Państwo ubiegać, rodzaj formy kształcenia ustawicznego, planowaną ilość osób do objęcia wsparciem oraz wskazanie spełnienia przynajmniej jednego z priorytetów.


Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm. i 1149) składają się:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;


Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2019 na:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; wsparcie procesu kształcenia ustawicznego pracowników m.in. osób specjalizujących się w rehabilitacji, psychologów, trenerów pracy, z uwagi na fakt, że od ich kompetencji i wiedzy w dużej mierze zależy powodzenie realizowanego przez te podmioty procesu reintegracji uczestników CIS, KIS czy WTZ.

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; dotyczy inwestowania w kształcenie ustawiczne osób z orzeczeniem o niepełnosprawności co ma zapobiec ich przedwczesnej dezaktywizacji.

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy; Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytet ten obejmuje przygotowanie personelu do podejmowania wyzwań, które niesie postęp techniczny i technologiczny, zapewniający rozwój firmie i konkurencyjną pozycję na rynku. Jest to wsparcie przeznaczone dla pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

Ważne: Należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Podstawą weryfikacji będą wiarygodne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, np. kopie dokumentów zakupu, decyzja /-e dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logiczne i wiarygodne uzasadnienia.

Wsparcie to jest przeznaczone dla pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.


Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami w terminie trwania naboru (który zostanie ogłoszony po uzyskaniu informacji o limicie środków KFS) do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Osobą do kontaktu jest: Pani Joanna Koszal (tel.: 95 759 09 14, e-mail: szkolenia@pupslubice.pl) – Referat Usług Rynku Pracy i Współpracy z Klientem, parter – budynek PUP Słubice)


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.01.2019 08:36
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019 09:20
Liczba wyświetleń: 212

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone