INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Łukasza
Kai

22

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (06.04.2018r) - Doradca Zawodowy

piątek, 06.04.2018 12:01

 

OA-110-4/2018                                             

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: doradca zawodowy- stażysta

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

OBOWIĄZKI MERYTORYCZNE

Do obowiązków merytorycznych należy wykonywanie i dokumentowanie udzielenia usługi poradnictwa zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

 

-Stosowanie przy wykonywaniu zadań klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

-Współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia poradnictwa zawodowego, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych.

-Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przygotowywanie ich do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

-Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.

-Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach.

-Udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań  i uzdolnień zawodowych.

-Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

-Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych  i poszukujących pracy.

-Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

-Udzielanie porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego.

-Udzielanie porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

-Udzielanie porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.

-Udzielanie informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej.

-Udzielanie informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych.

-Udzielanie informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych.

-Przygotowywanie i udostępnianie zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane.

-Udzielanie pomocy pracodawcy krajowemu w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych, rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną.

-Opracowywanie wykazu porad grupowych oraz spotkań informacyjnych wraz z ich nazwami i terminami, które planuje zorganizować się w okresie kolejnego kwartału danego roku kalendarzowego oraz określenie terminów przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych poradach grupowych i spotkaniach informacyjnych. Zamieszczenie wykazu porad grupowych na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu i na stronie internetowej urzędu odpowiednio w obowiązujących terminach.

-Przygotowywanie informacji na stronę internetowa oraz biuletyn informacji publicznej w zakresie poradnictwa zawodowego.

Dodatkowe zadania:

-Realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych projektów pilotażowych, programów specjalnych, Programu Aktywizacja i Integracja w zakresie określonym w projekcie, jeżeli jest on realizowany w urzędzie.

-Realizacji usług rynku pracy z wykorzystaniem do prowadzenia dokumentacji, zarządzania nią i wymiany informacji pomiędzy stanowiskami wewnątrz urzędu w szczególności systemy teleinformatyczne

-Upowszechnia informacji o zakresie pomocy udzielanej w ramach zajmowanego stanowiska, w szczególności w postaci elektronicznej, udostępnianej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu oraz biuletynu informacji publicznej urzędu oraz bieżąca aktualizacja informacji umieszczonych na stronie internetowej.

-Odnotowywanie w karcie rejestracyjnej danych przetwarzanych w trakcie realizacji zadań.

-Przekazywanie informacji o wyrejestrowanych osobach do komórki organizacyjnej zajmującej się świadczeniami oraz ubezpieczeniami celem dokonania wyrejestrowania z ubezpieczenia w terminie niezwłocznym po dokonaniu wyrejestrowania.

-Współpraca z instytucjami rynku pracy.

-Przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-Przygotowywanie i wydawanie dla klienta decyzji o utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów, obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy, odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a; w zakresie realizowanych zadań na zajmowanym stanowisku.

-Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby przełożonych.

-Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

 

Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3)   być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)   posiadanie wykształcenia wyższego,

6) znajomość niżej wymienionych przepisów:

-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)

-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 667),

-Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

-sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

-osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, sumienność i obowiązkowość, umiejętność pracy z ludźmi, samodzielność, umiejętność współdziałania, zaangażowanie,  umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy ( dostępny w siedzibie urzędu- sekretariat),

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe,,

- oświadczenie o niekaralności (według załączonego wzoru, w przypadku zatrudnienia

   wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach 

   naboru,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)           praca przy komputerze,

2)           praca w biurze zlokalizowanym na parterze budynku,

3)           praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4)           praca głównie siedząca,

5)         planowane wynagrodzenie: 2.600,00 zł brutto plus dodatek za wieloletnią pracę wynikający z rozporządzenia Rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – marzec 2018 rok – 15,38%.

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego, c.v.  i oświadczeń - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018r. do godz. 1200   ( liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: doradca zawodowy-stażysta.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902 z późn,. zm.)

Dokumenty nieodebrane po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.


 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Komplet dokumentów -nabór 2018-04-06 12:02:15 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 06.04.2018 12:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 63

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone