INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Anety
Lehca

20

luty

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28     

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o zamówieniu (09.02.2018r) - Papier toaletowy i ręczniki papierowe

piątek, 09.02.2018 12:45
ZP/01/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 100 paczek białego papieru toaletowego trójwarstwowego (w paczce 8 rolek papieru toaletowego) oraz 20 kartonów ręczników papierowych koloru białego typu ZZ (w kartonie 4000 sztuk ręczników) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach

 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Mickiewicza 3  69-100 Słubice

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

Anna Żybort -  Specjalista ds. Programów i  Zamówień Publicznych tel. (95) 7583608 e-mail efs@pupslubice.pl

  • w zakresie merytorycznym:

Beata  Openkowska -  Kierownik Działu Ogólno - Administracyjnego tel.
(95)  759 09 26 e-mail organizacyjny@pupslubice.pl

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CPV: 33710000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

3

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

4

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

 Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, faksem nr 95 7583609 lub e-mail sekretariat@pupslubice.pl  do dnia 2018-02-21 do godz. 10:00.

W sytuacji gdy oferta składania jest w formie pisemnej ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe : ZP/01/2018 na papier toaletowy i ręczniki papierowe. Nie otwierać do 21/02/2018r. do godz. 10.00”

Termin związania ofertą: 30 dni

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do zawarcia umowy.

 


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz ofertowy - papier 2018-02-09 12:46:21 Ossowski Rafał
załącznik Projekt umowy 2018-02-09 12:46:35 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.02.2018 12:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 41

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone