INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Fabioli
Miły

20

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Informacja o projekcie

piątek, 08.04.2016 08:03

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (II)

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (II)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy” Działanie  1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje,  że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (II).

 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET. 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która jednocześnie: -nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

-nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

 

Program adresowany jest w szczególności do :

- osób niepełnosprawnych,

- osób o niskich kwalifikacjach osób, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż wykształcenie średnie zawodowe lub ogólnokształcące,

- osób długotrwale bezrobotnych, na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się :

a/ osoby poniżej 25 roku życia nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 6 miesięcy , do okresu pozostawania bez pracy przyjmuje się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu,

b/ osoby w wieku 25 – 29 lat nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy , do okresu pozostawania bez pracy przyjmuje się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.

 

W 2016 w ramach programu będą realizowane następujące formy aktywizacji  :

-staże dla 80 osób, wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 22 osób (średnia wartość dofinansowania to 18.000 zł)

Wartość projektu 947 877,00 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 865 491,00  zł

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizacja projektu pociąga za sobą konieczność uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej, a w związku z tym uczestnikom projektu po zakończeniu udziału w projekcie będą przedstawiane oferty pracy spełniające poniższe warunki (zgodnie z artykułem 2 pkt. 1 ust 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

- w przypadku stosunku pracy - oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,

- w przypadku umowy cywilnoprawnej - oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

-w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) - wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2002 r., nr 200, poz. 1679 z późn, zm.).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach uprzejmie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby wzięciem udziału w projekcie zarówno osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz przedsiębiorców.

 

Zainteresowanych zapraszamy

- osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej parter budynku

- telefonicznie

 

Doradcy Klienta Indywidualnego

tel. 095/7590913, 095/7590917, 095/7590913

Doradcy Klienta Instytucjonalnego

tel. 095/7590914

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady natomiast każda osoba / podmiot chcący wziąć  udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

 Ważne linki:

 

    -   www.power.gov.pl

    -   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

    -   http://europa.eu

 


 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 08.04.2016 08:03
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2016 08:04
Liczba wyświetleń: 629

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone