INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Donata
Herminy

7

kwiecień

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30    

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o zamówieniu (03.03.2020r) - Coroczny przegląd kominów

wtorek, 03.03.2020 12:55
ZP/07/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem umowy jest wykonanie corocznej kontroli szczelności oraz drożności przewodów kominowych oraz wentylacyjnych umiejscowionych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach przy ulicy Mickiewicza 3. Przegląd dotyczył będzie 14 sztuk przewodów kominowych wentylacyjnych (grawitacyjnych), kotła gazowego- sztuk 1 oraz termy gazowej sztuk 1, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.c, w związku z art. 62 ust. 6 Prawo budowlanego (Dz.U. z 2019r. poz. 1186).

                                                                                                                                                                                  

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Mickiewicza 3  69-100 Słubice

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

-w zakresie proceduralnym:

Joanna Kos -  Starszy Inspektor Powiatowy tel. (95) 7583608 e-mail sekretariat@pupslubice.pl

 

-w zakresie merytorycznym:

Beata  Openkowska -  Kierownik Działu Ogólno - Administracyjnego tel. ( 95)  759 09 26 e-mail organizacyjny@pupslubice.pl

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CPV: 71315410-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

- 1 przegląd powinien zostać wykonany do 15 maja 2020r.

- 2 przegląd powinien zostać wykonany do 13 listopada 2020r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), spełniający warunki i wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Posiadanie kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do przewodów grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

3

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

4

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, faksem nr 95 7583609 lub e-mail sekretariat@pupslubice.pl do dnia 2020-03-12 do godz. 12:00.

W sytuacji gdy oferta składania jest w formie pisemnej ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe : ZP/07/2020 kontrola szczelności kominów. Nie otwierać do 12/03/2020r. do godz. 12.00”

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do zawarcia umowy.

 


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz ofertowy 2020-03-03 13:56:08 Ossowski Rafał
załącznik Projekt umowy 2020-03-03 13:56:25 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 03.03.2020 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2020 08:31
Liczba wyświetleń: 55

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone