INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Almy
Cezarego

25

luty

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29  

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (13.02.2020r) Stanowisko ds. ochrony danych, kontroli, kontroli zarządczej i składnic akt

czwartek, 13.02.2020 12:13

Termin:  do 6 marca 2020r do godz. 12:00

OA-110-02/2020

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko  ds. ochrony danych, kontroli, kontroli zarządczej i składnic akt

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

Do ogólnych obowiązków pracownika Powiatowego Urzędu Pracy należy w szczególności:

1) pełna znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy i innych przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań danego stanowiska pracy oraz ich bezwzględne przestrzeganie,

2) wnikliwe, sumienne, sprawne i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne;  kulturalne, uprzejme i życzliwe załatwianie interesantów;

3) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań;

4) przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy;

5) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w drodze samokształcenia;

6) zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,

7) wykazywanie inicjatywy w usprawnianiu pracy w szczególności na zajmowanym  stanowisku;

8) zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi i współpracownikami;

9) wyczerpujące udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w Urzędzie, o ile stosowne przepisy prawa tego nie zakazują, w tym informowanie o wszelkich uwarunkowaniach załatwianej sprawy;

10) godne reprezentowanie Urzędu poprzez właściwe zachowanie w każdym miejscu;

11) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych, przestrzeganie drogi służbowej;

12) niepodejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wywoływać podejrzenie o interesowność lub stronniczość;

13) pełna znajomość instrukcji ppoż. i przepisów bhp oraz ich stosowanie;

14) dokładanie należytej staranności w utrzymaniu czystości i estetycznego wyglądu miejsca pracy;

15) dbałość o powierzone mienie i prawidłowe jego zabezpieczenie po zakończeniu pracy;

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialność za powierzone wyposażenie i materiały;

17) należyte przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;

18) ochrona danych osobowych a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób  niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń  systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

19) rzetelne i terminowe przygotowywanie sprawozdań oraz informacji dotyczącej statystyki publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań.

20) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań;

21) bieżące wprowadzanie wytwarzanych, modyfikowanych danych do stosowanych oprogramowań informatycznych w PUP i ich bieżące aktualizowanie;

22) opracowywanie i bieżące aktualizowanie druków, wniosków i innych wzorów dokumentów stosowanych na stanowisku pracy w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów prawa oraz przedkładanie ich celem akceptacji dla przełożonych;

23) aktualizowanie informacji umieszczonych przez siebie na stronie internetowej urzędu oraz biuletynie informacji publicznej lub innych informacji w zakresie realizowanych zadań;

24) ocenianie efektywności realizowanych zadań na stanowisku.

 

II.    ZAKES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW MERYTORYCZNYCH NA STANOWISKU ds. ochrony danych, kontroli, kontroli zarządczej i składnic akt

 

Do obowiązków merytorycznych na stanowisku należy wykonywanie następujących zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 

1)   pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych a w ramach tego:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami

o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Dyrektora PUP w formie pisemnej;

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przestrzegania zasad w niej określonych;

c) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych (szkolenia).

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

3) zgłaszanie Dyrektorowi PUP konieczności zastosowania środków technicznych

i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

2) wszczęcie i kompleksowe prowadzenie postępowań (spraw) administracyjnych oraz ich ewidencja w rejestrach  w zakresie:

a) złożonych odwołań od decyzji administracyjnych;

b) wniosków o odroczenie terminu płatności, rozłożeniu na raty bądź umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia.

3) opracowywanie planów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na dany rok budżetowy oraz przedkładanie planu do akceptacji dla Dyrektora PUP, a także raportów

z wykonania planu na polecenie Dyrektora PUP i monitorowanie realizacji planu kontroli oraz:

a) czynny udział w czynnościach kontrolnych;

b) przechowywanie protokołów z wykonanych kontroli oraz wizytacji.

4) koordynowanie i zbieranie od innych stanowisk danych dla potrzeb zespołu kontrolującego organów zewnętrznych;

5) sprawowanie funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w tym między innymi:

a) opracowanie i modyfikacja zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w PUP oraz przedkładanie jej do akceptacji Dyrektora PUP;

b) zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;

c) sporządzanie dla Dyrektora PUP propozycji planu działalności Urzędu     

z uwzględnieniem propozycji zawartych w planach złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska;

d) przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Dyrektora PUP;

e) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;

f) bieżące informowanie Dyrektora PUP o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie;

g) opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie na potrzeby instytucji zewnętrznych;

h) koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej   w Urzędzie;

i) przekazywanie Dyrektorowi PUP wyników samooceny oraz propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej;

j) prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w Urzędzie;

k) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem

w Urzędzie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem;

l) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością;

m) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz doradztwo  w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

6) obsługa wniosków w sprawie udzielenia informacji publicznej zgodnie z  ustawą

o dostępie do informacji publicznej, ich ewidencja;

7) monitorowanie aktualności i kompletności danych podanych w Biuletynie Informacji Publicznym PUP oraz informowanie Dyrektora PUP o występujących nieprawidłowościach w tym zakresie;

8) przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, bądź informacji o nieudzieleniu pomocy  przez urząd i terminowe ich przekazywanie do odpowiednich organów zgodnie z zasadami i terminami określonymi w przepisach prawa, w tym ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

9) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń de minimis;

10) realizacja zadań związana z archiwizacją,  w tym:

a)  prowadzenie archiwum zakładowego;

b) wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej 

i przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego;

c) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych, sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt;

d) przekazywanie brakowanych akt do składnicy surowców wtórnych lub do zniszczenia;

e) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowe;

f) przechowywanie przejętych akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie.

11) wykonywanie innych zleconych zadań przez Dyrektora PUP lub jego Zastępcę.

 

Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3)   być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)   posiadanie wykształcenia minimum średniego,

6) znajomość niżej wymienionych przepisów:

7)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1498 z późn. zm.)

8)      Znajomośc Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

9)      sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

10)  osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, sumienność i obowiązkowość, umiejętność pracy z ludźmi, samodzielność, umiejętność współdziałania, zaangażowanie,  umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- oświadczenie o niekaralności (według załączonego wzoru, w przypadku zatrudnienia

   wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach naboru,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1000  ze.zm.)”,

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)           praca przy komputerze,

2)           praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze budynku,

3)           praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4)           praca głównie siedząca,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – styczniu 2020 rok – wynosi powyżej 6 %.

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego, c.v. i oświadczeń - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 06 marca 2020r. do godz. 12:00  ( liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: stanowisko  ds. ochrony danych, kontroli, kontroli zarządczej i składnic akt”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru.


KLAUZULA INFORMACYJNA

(dane zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej – kandydat na pracownika PUP)

 

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuje, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach (PUP).

 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach z siedzibą w Słubicach  przy ul. Mickiewicza 3 reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail dyrektor@pupslubice.pl, telefonicznie pod numerem  95 738 3608 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2.       W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Joanną Kos pod adresem e-mail organizacyjny@pupslubice.pl  tel. 95 759 0926.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze– na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.

4.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt. 3 Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze-od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przetwarzania.

6.  Przysługiwać Pani/Panu prawa żądania od Administratora:

a)  Dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

b)  Sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c)   Usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d)   Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

e)   Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

f)   Przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7.   W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia , nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

8.    W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana /Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podanie Pani/Pana danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.

10.   W toku przetwarzania Pani /Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art.22 Rozporządzenia.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Klauzula informacyjna oraz oświadczenia-nabór 2020-02-13 13:14:32 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 13.02.2020 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2020 12:15
Liczba wyświetleń: 58

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone