INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Agaty
Dalii

7

grudzien

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o zamówieniu (21.11.2019r) - Obsługa Prawna

czwartek, 21.11.2019 12:49

AKTUALIZACJA (29.11.2019r) : ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

ZP/44/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (AKTUALNE)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prawnej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach na rok 2020 rok (od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. ).

 

1.Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna polegająca na:

1.Wykonanie zlecenia będzie polegać na:

1) stałym doradztwie prawnym w zakresie prawa cywilnego,

2) stałym doradztwie prawnym w zakresie finansów publicznych,

3) stałym doradztwie prawnym w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

4) stałym doradztwie prawnym w zakresie prawa pracy,

5) stałym doradztwie prawnym w zakresie prawa wspólnotowego oraz funduszy unijnych,

6) weryfikacji i ocenie pod względem formalno-prawnym projektów przepisów wewnętrznych urzędu, w tym m.in. zarządzeń, regulaminów,

7)  interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych spraw oraz udzielanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości prawnych,

8) sporządzaniu analiz i opinii prawnych na potrzeby poszczególnych komórek Zamawiającego,

9) świadczeniu konsultacji prawnych dla pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków służbowych,

10)  przygotowywaniu projektów umów, pism i innych dokumentów,

11)  opiniowaniu pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez Zamawiającego oraz innych dokumentów dotyczących jego spraw z podmiotami zewnętrznymi,

12) stały kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną,

13) wydawanie innych opinii prawnych według potrzeb Zamawiającego.

3.Wykonawca będzie udzielał pomocy prawnej w wymiarze minimum 4 godzin tygodniowo w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Dyrektorem jednostki. Opinie prawne powinny być wydane nie później niż 5 dnia od dnia powzięcia sprawy.

 

CPV: 79110000-8

 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

-w zakresie proceduralnym:

Joanna Kos - Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw adm - gosp tel. (95) 7583608 e-mail sekretariat@pupslubice.pl

 

-w zakresie merytorycznym:

Beata  Openkowska -  Kierownik Działu Ogólno - Administracyjnego tel.
( 95)  759 09 26 e-mail organizacyjny@pupslubice.pl

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

3

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

4

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: I piętro sekretariat do dnia 2019-12-04 do godz. 14:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe: ZP/44/2019”.

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do zawarcia umowy.ZP/44/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (NIEAKTUALNE)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prawnej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach na rok 2020 rok (od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. ).

 

1.Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa prawna polegająca na:

1.Wykonanie zlecenia będzie polegać na:

1) stałym doradztwie prawnym w zakresie prawa cywilnego,

2) stałym doradztwie prawnym w zakresie finansów publicznych,

3) stałym doradztwie prawnym w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

4) stałym doradztwie prawnym w zakresie prawa pracy,

5) stałym doradztwie prawnym w zakresie prawa wspólnotowego oraz funduszy unijnych,

6) weryfikacji i ocenie pod względem formalno-prawnym projektów przepisów wewnętrznych urzędu, w tym m.in. zarządzeń, regulaminów,

7)  interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych spraw oraz udzielanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości prawnych,

8) sporządzaniu analiz i opinii prawnych na potrzeby poszczególnych komórek Zamawiającego,

9) świadczeniu konsultacji prawnych dla pracowników Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków służbowych,

10)  przygotowywaniu projektów umów, pism i innych dokumentów,

11)  opiniowaniu pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez Zamawiającego oraz innych dokumentów dotyczących jego spraw z podmiotami zewnętrznymi,

12) stały kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną,

13) wydawanie innych opinii prawnych według potrzeb Zamawiającego.

3.Wykonawca będzie udzielał pomocy prawnej w wymiarze minimum 4 godzin tygodniowo w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Dyrektorem jednostki. Opinie prawne powinny być wydane nie później niż 5 dnia od dnia powzięcia sprawy.

 

CPV: 79110000-8

 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Mickiewicza 3  69-100 Słubice/

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

-w zakresie proceduralnym:

Joanna Kos - Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw adm - gosp tel. (95) 7583608 e-mail sekretariat@pupslubice.pl

-w zakresie merytorycznym:

Beata  Openkowska -  Kierownik Działu Ogólno - Administracyjnego tel.
( 95)  759 09 26 e-mail organizacyjny@pupslubice.pl

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

3

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Wykonawca musi dysponować lokalem na terenie miasta Słubice woj. lubuskie

 

4

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, faksem nr 95 7583609 do dnia do dnia 2019-11-29 do godz. 14:00. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe :ZP/44/2019”

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do zawarcia umowy.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Projekt umowy 2019-11-21 13:50:11 Ossowski Rafał
załącznik Formularz ofertowy 2019-11-21 13:50:01 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 21.11.2019 12:49
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2019 08:50
Liczba wyświetleń: 67

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone