INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Eweliny
Jana

26

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (15.05.2019r) Stanowisko ds. księgowych

środa, 15.05.2019 13:41

OA-110-4/2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowych

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

  1. OBOWIĄZKI MERYTORYCZNE

Do podstawowych zadań księgowego należy:

Ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz EURES:

-Księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych oraz księdze głównej,

-Zapisy w dzienniku kolejno numerowane a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły,

-Wydruk dziennika kolejno numerowanych stron nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca,

-Wprowadzić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów,

-Uzgadnianie sald świadczeń nienależnie pobranych, pożyczek itp.,

-Uzgadnianie dokonywanych wydatków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu ze stanowiskami merytorycznymi,

-Zakładanie rachunków bankowych,

-Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,

-Przygotowywanie przelewów bankowych ze środków FP i współpraca z działami merytorycznymi oraz z bankiem w zakresie wypłat zasiłków dla bezrobotnych,

-Analiza i sporządzanie dokumentacji przy składce zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

-Analizowanie i zgłaszanie Głównemu Księgowemu o przewidywanych przesunięciach planu na poszczególnych wydatkach (paragrafach),

-Sporządzanie sprawozdań finansowych, wniosków beneficjanta ostatecznego i innych, które dane wynikają z ksiąg rachunkowych.

 

-Zadania ogólne z budżetu, Funduszu Pracy oraz z pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego:

-Przelewanie środków FP kontrahentom urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi,

-Przygotowywanie i sprawdzanie dowodów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych sprawdzając pod względem rachunkowo-formalnym, zgodnie z zakładowym planem kont oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową,

-Przygotowywanie przelewów FP, BU, ZFŚS i inne,

-Wprowadzanie przelewów, elektronicznie przekazywanych do banków,

-Kserowanie i potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów z działań np.z Europejskiego Funduszu Społecznego.

-Współpraca przy sporządzaniu wniosków beneficjenta ostatecznego,

-Sprawdzanie salda na wyciągu bankowym,

-Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,

-Rozliczanie delegacji pod względem rachunkowym i formalnym.

 

III.  Naliczanie wynagrodzeń:

-Naliczanie płac, nagród jubileuszowych itp. oraz sporządzanie list płac,

-Prowadzenie i naliczanie zwolnień lekarskich,

-Gromadzenie i przechowywanie zwolnień lekarskich,

-Prowadzenie dokumentacji i naliczanie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, pogrzebowe itp.),

-Naliczanie odpisów i ekwiwalentów za urlop,

-Sporządzanie i przekazywanie deklaracji miesięcznych i raportów imiennych zgodniez ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,

-Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym (miesięczne, roczne itp.),

-Sporządzanie przelewów wynagrodzeń oraz na kwot potrąceń z wynagrodzeń,

-Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników,

-Uzgadnianie wszystkich elementów płac z kontami analitycznymi,

-Rozliczanie korekt deklaracji ZUS DRA BU,

-Sporządzanie i przekazywanie pracownikom raporty ZUS RMUA,

-Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu

-Ścisła współpraca z działem kadr.

-Inne zadania i obowiązki:

-Znajomość przepisów prawnych i zagadnień występujących na zajmowanym stanowisku.

-Przestrzeganie Regulaminu Pracy PUP w Słubicach.

-Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie, udział w kursach, szkoleniach itp.

-Wykonywanie innych prac zlecanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

-Przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

-Zastępowanie w obowiązkach podczas nieobecności w pracy współpracownika.

-Przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych

Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3)   być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)   posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub średniego ekonomicznego,

6) znajomość niżej wymienionych przepisów:

-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1065 z późn. zm.)

-ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ),

-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2019 r. poz. 534 ze )

-przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych

-sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

-osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, sumienność i obowiązkowość, umiejętność pracy z ludźmi, samodzielność, umiejętność współdziałania, zaangażowanie,  umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie o niekaralności (według załączonego wzoru, w przypadku zatrudnienia

   wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych (według załączonego wzoru),

- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach  naboru,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1000  ze.zm.)”,

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do ogłoszenia o naborze.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)           praca przy komputerze,

2)           praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze budynku,

3)           praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4)           praca głównie siedząca,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – kwiecień 2019 rok – 15,38%.

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego, c.v. i oświadczeń - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 30 maja 2019r. do godz. 1200 ( liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: ds. księgowych.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Oświadczenia oraz klauzula informacyjna RODO 2019-05-15 14:44:06 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 15.05.2019 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 13:47
Liczba wyświetleń: 45

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone