INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Dionizji
Leontyny

6

grudzien

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH BONU STAŻOWEGO

wtorek, 19.06.2018 10:01

ZASADY
ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH BONU STAŻOWEGO 

 

I.              Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.),

2.    Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych  warunków odbywania  stażu przez bezrobotnych (Dz.U.2009r. poz.1160),

3.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108   traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1),

4.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, str. 9,

5.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i  akwakultury,

6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. (poz. 1543) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

7.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ.U. z  2018r. poz. 362)

8.    Kodeks Pracy

II.    Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Starosta, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach może przyznać bon stażowy stanowiący  gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

III.           Składanie wniosków:

1.    Organizator stażu otrzymuje wniosek od kandydata na staż lub pobiera go ze strony internetowej urzędu lub osobiście w siedzibie urzędu (przedłożony wniosek stanowi druk obowiązujący w Urzędzie Pracy).

2.    Wypełniony przez Organizatora wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów kandydat na staż składa w Powiatowym Urzędzie Pracy u swojego doradcy lub składa go Organizator u doradcy klienta instytucjonalnego.

3.    Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny i powinien zawierać wszystkie załączniki w  nim  wymienione.

IV.  Rozpatrzenia wniosków dokonuje Komisja powołana (w odrębnych uregulowaniach  wewnętrznych) przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w imieniu Starosty.

V.   W terminie maksymalnie miesiąca od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku Organizator otrzymuje pisemną informację o wyniku rozpatrzenia wniosku lub podjętych czynnościach administracyjnych.

VI.  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w imieniu Starosty zawiera  z Organizatorem umowę o organizację stażu, który będzie realizowany według programu określonego w umowie.

VII. Urząd Pracy zastrzega sobie prawo monitoringu realizacji umowy w zakresie spraw dotyczących  organizowanych miejsc stażu.

VIII.               Warunki przyznawania stażu w ramach bonu stażowego:

1.    Staż może być organizowany:

a.    u pracodawcy  - oznacza to  jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, albo osobę fizyczną zatrudniającą co najmniej jednego pracownika;

b.    w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1403, z późn. zm.),

c.    w organizacjach pozarządowych,

d.    u przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

2.    Staż nie może być zorganizowany u organizatora jeżeli w dniu składania wniosku zalega z wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

3.    Staż nie może być organizowany u organizatora jeżeli znajduje się on w stanie likwidacji lub upadłości.

4.    Staż nie może być zorganizowany u organizatora jeżeli w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (DZ.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

5.    U organizatora stażu, będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, natomiast u organizatora, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

IX.          Warunki przyznawania pomocy de minimis:

1.    Organizator ma prawo do uzyskania premii w wysokości określonej w art. 66l. 4.

2.    Premia przysługuje tylko w przypadku gdy pozytywnie zakończył się 6 miesięczny staż i stażysta został przez organizatora zatrudniony na okres 6 miesięcy na umowę o pracę i zatrudnienie zostało przez ten okres  utrzymane.

3.    Pomoc przyznawana w postaci premii stanowi pomoc de minimis i udzielana jest zgodnie z następującymi warunkami dopuszczalności pomocy de minimis:

4.    Pomoc udzielana jest każdej jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania

5.    Pułap pomocy  de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymać przez okres 3 lat od jednego państwa członkowskiego wynosi 200 000 Euro.

6.    Staż nie może być zorganizowany u organizatora na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodna z prawem lub wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym) – zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7.    Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadku otrzymania przez organizatora stażu innej pomocy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych co premia jeżeli pomoc łącznie z wnioskowaną premią spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

X.            Zobowiązania organizatora:

1.    Organizator po zakończonym stażu jest zobowiązany do zatrudnienia każdego stażysty na okres minimum 6 miesięcy.

2.    Organizator, u którego bezrobotny odbywa staż:

a.   zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,

b.   zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,

c.   zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla  pracowników,

d.   szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,

e.   przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,

f.    zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,

g.   organizator zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu do wydania stażyście opinii zawierającej informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach pozyskanych w trakcie stażu,

h.   jest zobowiązany, na wniosek odbywającego staż, do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2  dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu  pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu  zakończenia stażu,

i.    przedkłada do Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym w umowie listę obecności stażysty,

j.    organizator zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 7 dni) do zawiadomienia  Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu o każdej zmianie mającej wpływ na realizację  zobowiązań wynikających z umowy,

k.   organizator stażu zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu do dostarczenia  do Urzędu Pracy na stanowisko ds. instrumentów rynku pracy (pokój nr 3) umowę o pracę zawartą ze stażystą po zakończeniu stażu.

XI.          Zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy:

1.    Kieruje w razie konieczności kandydata na staż do lekarza medycyny pracy celem określenia zdolności do odbycia  stażu  na danym stanowisku oraz pokrywa koszty z tym związane.

2.    Wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy publiczne.

3.    Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu wypłaca stypendium w wysokości 120 %     kwoty zasiłku oraz opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów,

4.    Na wniosek stażysty może dokonać refundacji kosztów związanych z dojazdem na staż w formie ryczałtu w wysokości 627,50 PLN wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości  104,60 PLN, wypłacanych łącznie ze stypendium,

5.    Na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora, może pozbawić  bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

a.   nieusprawiedliwionej nieobecności  więcej niż jednego dnia stażu,

b.   naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,

c.   usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

6.    Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego oraz  opinią dostarczoną przez  Organizatora  wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu a opinię i sprawozdanie wraz z kopią programu stażu zwraca stażyście.

7.    Wypłacenie dla pracodawcy premii w wysokości 1568,50 zł po wywiązaniu się z warunków zawartej umowy o staż i spełnieniu warunków do otrzymania pomocy de minimis.

                                                                      


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 19.06.2018 10:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2019 08:24
Liczba wyświetleń: 449

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone