INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Alfa
Leonii

19

kwiecień

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

poniedziałek, 01.03.2021 05:39

od 28.02.2021r do 31.05.2021r

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza nabór wniosków

od 28.02.2021 r. do 31.05.2021r.

na

dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę poprzez platformę praca.gov.pl w postaci elektronicznego formularza wniosków po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

OZNACZENIE GRAFICZNE WNIOSKU NA PORTALU WWW.PRACA.GOV.PL

 

( KLIKNIJ W BANER )

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu bądź w innej formie niż elektronicznie nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z zasadami i instrukcją jego wypełniania.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie psz.praca.gov.pl (LINK)

Wnioski mogą składać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy łącznie spełniają nw. warunki:

1. na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

a.  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

b.  49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z,56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B,86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Oceny spełnienia ww. warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. Wszelkie zmiany przeważającego PKD po tym terminie nie będą uwzględniane.

2.których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

3.na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. i dzień złożenia wniosku.

4.nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz. W odniesieniu do kodów 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 2. Dla pozostałych kodów wymienionych w rozdziale 3 rozporządzenia łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia i rozporządzenia z dnia 26 lutego), jaka może być przyznana wynosi 3, czyli jeżeli podmiot otrzymał już wcześniej dotację z rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. to maksymalna liczba dotacji ulega pomniejszeniu o 1.

W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. Przykładowo, przedsiębiorca złożył wniosek w marcu (wskazując luty jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów), który został zaakceptowany i dotacja została wypłacona. Nie może on złożyć drugiego wniosku w marcu, ponieważ wniosek dotyczyłby tego samego miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów, czyli lutego. Przedsiębiorca może natomiast złożyć kolejny wniosek o dotację w kwietniu, o ile nie wyczerpał już przysługującego mu limitu liczby dotacji. Wówczas we wniosku wskaże marzec, jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Informacje odnośnie etapu prac i sposobu rozpatrzenia złożonego wniosku można uzyskać na swoim koncie w systemie praca.gov.pl.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 01.03.2021 05:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2021 16:02
Liczba wyświetleń: 1006

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone