INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Ignacego
Lodomiry

31

lipiec

PWŚCPSN
1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

INFORMACJA -NABÓR WNIOSKÓW KFS

piątek, 29.01.2021 11:16

od dnia 08.02.2021r do 26.02.2021r

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz.117), ogłasza I nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zgodnie z Planem wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021. 

 

 

plan

planowana liczba uczestników

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

120 000,00 zł

40

studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (§4300)

20 400,00 zł

3

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (§4300)

8 500,00 zł

5

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu (§4280)

600,00 zł

5

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem (§4300)

0,00 zł

0

Wnioski przyjmowane są od dnia 08.02.2021r. do dnia 26.02.2021r.

Aby skorzystać ze środków KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z następujących priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1.    wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

Do wsparcia w ramach tego priorytetu mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).

Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić nowych pracowników. Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem/ przekwalifikowaniem obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis. Nie ma potrzeby żądać dokumentów finansowych potwierdzających spadek obrotów itp.

2.    wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby

Środki KFS w ramach niniejszego priorytetu są przeznaczone na wsparcie kształcenia osób pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp. Warunkiem skorzystania z dostępnych środków jest oświadczenie pracodawcy o konieczności odbycia wnioskowanego szkolenia lub nabycia określonych umiejętności. Proszę pamiętać, że w tym przypadku do szkoleń zaliczyć można również szkolenia typu radzenia sobie ze stresem, praca z trudnym pacjentem itp.

3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym. Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, powinien wykazać,
że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy. PUP w Słubicach będzie analizował sytuację powiatu czy województwa właściwego dla siedziby urzędu pracy.

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie słubickim i Województwie lubuskim stanowią: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” za I półrocze 2020 (dostępny na stronie internetowej: http://mz.praca.gov.pl) oraz badanie „Barometr zawodów 2021” (dostępne na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/).

4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego,
w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP. Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry.
W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

5. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Przyjęty zapis priorytetu nr 5 pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu
do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

6.   wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

„Nowe technologie czy narzędzia pracy” w niniejszym priorytecie należy rozumieć technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku. Ważne: Należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Podstawą weryfikacji będą wiarygodne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, np. kopie dokumentów zakupu, decyzja / -e dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logiczne i wiarygodne uzasadnienia. Wsparcie to jest przeznaczone dla osoby, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

Ze wsparcia w ramach tego priorytetu mogą skorzystać osoby, które nie mają ukończonej szkoły na jakimkolwiek poziomie lub nie mają świadectwa dojrzałości

Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik kierowany na wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego spełnia kryteria dostępu (np. oświadczenie).

8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.


(Definicja stażu uczniowskiego wskazana w art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami.
W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.)


(Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu w § 11 ust. 1 określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.)

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania Pracodawców wsparciem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przekroczy limit posiadanych środków, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty,  zastrzega, że zgodnie z zasadną racjonalności wydatkowania środków publicznych, ustali górny limit możliwego do udzielenia wsparcia dla jednego Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, z zastrzeżeniem:  pierwszeństwa rozpatrywania wniosków pracodawców, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z tej formy pomocy, a następnie rozpatrzeniu podlegać będą wnioski pracodawców, którzy korzystali już z tego wsparcia w latach ubiegłych, a w ostatniej kolejności korzystających ze wsparcia w roku 2020. Pierwsze działania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach związane z rozpatrywaniem wniosków rozpoczną się nie wcześniej niż po zakończeniu naboru.

Ponadto Pracodawca wnioskując o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które rozpoczyna się w trakcie trwania naboru,  bądź w krótszym czasie niż 30 dni dnia zakończenia naboru winien być świadom, iż wnioskowane kształcenie może nie dojść do realizacji z uwagi na termin rozpoczęcia kształcenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117) dofinansowane mogą zostać tylko działania które jeszcze się nie rozpoczęły.

Tutejszy urząd nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak możliwości rozpoczęcia kształcenia wcześniej niż 26.03.2021r.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu słubickiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach odpowiedni wniosek lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej.

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Ponadto do wniosku należy złożyć: „Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dotyczy naboru w okresie od 08.02.2021r. do 26.02.2021r.)”- dostępne w plikach do pobrania

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.pupslubice.pl., w zakładce dokumenty do pobrania. (LINK)

Osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego p. Magdalena Durejko, tel. 957590930.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 29.01.2021 11:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 13:23
Liczba wyświetleń: 873

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone