INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Dominiki
Jaropełka

6

lipiec

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

czwartek, 02.04.2020 18:14

Aktualizacja (25.06.2020r) - Druki do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIEBIORCÓW

AKTUALIZACJA 25 CZERWIEC 2020 R.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach od dnia 3 kwietnia 2020 roku do odwołania rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców[1] prowadzących działalność gospodarczą przed 01.03.2020r., o której mowa w art. 15 zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 ze zm.). 

Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek o przyznanie pożyczki dostępne są na stronie internetowej www.pupslubice.pl oraz w załącznikach pod niniejszym ogłoszeniem. Przed wypełnieniem wniosków zapoznaj się z zasadami ubiegania się o pożyczkę i instrukcją.

 

Wnioski należy składać wyłącznie:

-w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (praca.gov.pl, usługi elektroniczne Urzędów Pracy –Tarcza antykryzysowa-wniosek o udzielenie pożyczki…PSZ-PKDG Żółty symbol) po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku zapoznaj się z instrukcją składania wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przez osoby niezalogowane.

Do wypełnionego elektronicznie wniosku koniecznie załącz tylko kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy) natomiast do wniosku automatycznie załączona jest:

-umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru do pobrania z systemu praca.gov.pl (obrazek poniżej – umowa i załączniki do umowy automatycznie załączone są do wniosku, więc nie dodawaj jej, nie usuwaj, nie dziel , nie modyfikuj, nie skanuj, nie drukuj i nie podpisuj odręcznie bo będzie wniosek odrzucony)

-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, który jest do uzupełnienia w sposób elektroniczny na końcu wniosku

Gdy wypełnisz wniosek oraz załączysz pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa osoba upoważniona) wybierz rodzaj podpisu elektronicznego, którym opatrzysz umowę oraz wniosek wraz z załącznikami – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany. Podpisanie wniosku elektronicznie skutkuje jednocześnie podpisaniem wszystkich załączonych załączników do niego.

Szacunkowy czas na rozpatrzenie wniosku elektronicznego jest zasadniczo krótszy niż wersji papierowej.

 

-lub w przypadku wystąpienia trudności także w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice;
wnioski złożone w ten sposób podlegają 48 h kwarantannie!!!

Druki dokumentów które powinieneś złożyć to wypełnione czytelnie i podpisane (do pobrania pod ogłoszeniem):

-wniosek o udzielenie pożyczki,

-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

-umowę pożyczki wraz z klauzula informacyjną (w dwóch egzemplarzach).

 

Uwaga- dotyczy wniosków papierowych i elektronicznych:

Jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o pożyczkę należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264.

 

Uwaga dot. spółek cywilnych:

Zgodnie z art. 4 ust. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym” przedsiębiorcą. Dlatego to nie spółka powinna składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy. W związku z powyższym każdy wspólnik w spółce cywilnej może ubiegać się o pożyczkę w związku ze swoją działalnością gospodarczą.  Należy zaznaczyć, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może mieć tylko jeden wpis. Mając na uwadze m.in. ten fakt, DRP stoi na stanowisku, że jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz, niezależnie od tego, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem i czy równolegle prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Uwaga dot. pełnomocnictw.

Pełnomocnictwa gdy występują powinny zawierać pełnomocnictwo do złożenia wniosku, zawarcia umowy oraz złożenie wniosku o umorzenie, w innych przypadkach będą honorowane tylko w zakresie jakim dotyczą.   Należy zwrócić także uwagę czy zawierają one upoważnienie do złożenia oświadczenia w części 6 elektronicznego formularza wniosku/ część D wniosku papierowego i czy upoważniający przekazał wszystkie niezbędne informacje dla upoważnionego w taki sposób, że ten może złożyć w jego imieniu przedmiotowe oświadczenie. Dlatego też w pełnomocnictwie zaleca się umieszczenie przykładowego zapisu o tym, że:

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności upoważnienie do złożeniu w moim imieniu oświadczenia obejmującego pełną treść części ………..[2]wniosku o udzielenie pożyczki oraz końcowego oświadczenia o treści: "Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie we wniosku są zgodne z prawdą."

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia po przeanalizowaniu kompletnego wniosku. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

WNIOSKI ZŁOŻONE NIE KOMPLETNIE BĘDĄ ODRZUCANE. PRZED ZŁOZENIEM WNIOSKU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CZY WSZYSTKIE POLA WNIOSKU ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE. MOŻESZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYMI BŁĘDAMI

W PRZYPADKU UZUPEŁNIENIA WNIOSKU O DODATKOWE DOKUMENTY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA ICH ELEKTRONICZNIE ZA POSREDNICTWEM PRACA. GOV.PL.

Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 95 759 09 31 w godz. 7.15-8.15 (wskazane godziny wynikają z obłożenia pracą i koniecznością wykonywania innych obowiązków w pozostałym czasie).

Załączniki:

1.ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA UZYSKANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY.

2.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO

3.WNIOSEK O POŻYCZKĘ

4.UMOWA POŻYCZKI

5.Formularz COVID-19 pomoc publiczna – WARIANT PODSTAWOWY

6.ROZSZERZONY FORMULARZ POMOCY PUBLICZNEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH WNIOSKODAWCÓW


[1] mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

[2] Jeżeli wniosek składany papierowo wpisać  D  natomiast jeżeli elektronicznie wpisać 6.Oświadczenie


W PRZYPADKU UZUPEŁNIENIA WNIOSKU O DODATKOWE DOKUMENTY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA ICH ELEKTRONICZNIE ZA POSREDNICTWEM PRACA. GOV.PL.

Proszę kliknąć w baner poniżej - i następnie  Pismo do Urzędu (PSZ-PU)

 

 


 

 

 

 


INFOMACJA DOT. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WYKAZ NAJCZEŚCIEJ POJAWIAJACYCH SIĘ BŁĘDÓW SKUTKUJĄCYCH ODRZUCENIEM WNIOSKU


DRUKI DO POBRANIA:

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 15zzd_zasady_udzielania_pozyczka_v6_24.06.2020 2020-06-24 14:50:37 Ossowski Rafał
załącznik 15zzd_instrukcja_pozyczka_v6_24.06.2020 2020-06-24 14:48:47 Ossowski Rafał
załącznik 15zzd_instrukcja_PSZ-PKDG_v7_24.06.2020_praca.gov.pl 2020-06-24 14:49:13 Ossowski Rafał
załącznik 15zzd_wniosek_pozyczka_v6_24.06.2020 2020-06-24 14:49:41 Ossowski Rafał
załącznik 15zzd_wniosek_pozyczka_v6_24.06.2020 2020-06-24 14:50:03 Ossowski Rafał
załącznik 15zzd_zalacznik_nr_1_do_wniosku_pozyczka_v1_09.04.2020 2020-06-24 14:50:18 Ossowski Rafał
załącznik 15zzd_umowa_pozyczki_v5_24.06.2020 2020-06-24 14:49:28 Ossowski Rafał
załącznik COVID-19_-_rozszerzony_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_publiczna 2020-06-24 15:44:07 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 02.04.2020 18:14
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2020 12:08
Liczba wyświetleń: 6755

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI PROGRAM "ZA ŻYCIEM" e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone