INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Alfreda
Izydora

14

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (13.07.2018r) - Specjalista ds. Programów

piątek, 13.07.2018 14:22

Aktualizacja (31.07.2018r) -Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Aktualizacja (07.08.2018r) - WYNIK NABORU

Słubice, dnia 13 lipca 2018r.


OA-110-9/2018

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

1.  Pozyskiwanie środków, inicjowanie, koordynowanie, rozliczanie oraz monitorowanie  i przygotowywanie sprawozdań w zakresie:

a.       projektów pilotażowych,

b.       programów specjalnych

c.       programów regionalnych

d.    programów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra,

e.       projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2.    Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

3.      Inicjowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz obsługa organizacyjna tego programu.

4.    Koordynowanie i monitoring działań w zakresie kierowania bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych.

5.       Analizowanie i przedkładanie celem akceptacji założeń programu regionalnego oraz przygotowywanie propozycji działań, którymi zostaną objęci uczestnicy programu regionalnego w powiecie oraz uzgadnianie z wojewódzkim urzędem pracy zakresu działań, którymi zostaną objęci uczestnicy programu regionalnego oraz określanie przewidywanych wskaźników efektywności programu regionalnego dla powiatu.

6.      Dokonywanie analizy czynników mogących wpłynąć negatywnie na efektywność programu regionalnego w powiecie oraz uzgadnianie propozycji działań niezbędnych do podjęcia w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji programu regionalnego w powiecie.

7.       Kompleksowa obsługa umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez urząd.

8.      Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki oraz gromadzenie publikacji i informacji związanych ze środkami publicznymi dotyczącymi zajmowanego stanowiska pracy.

9.       Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie programów ze środków Funduszu Pracy i Unii Europejskiej.

10.   Monitoring działań realizowanych w ramach programów unijnych i rezerwy Funduszu Pracy, w tym bieżące prowadzenie rejestrów dotyczących osób przystępujących do projektów, udzielonego im wsparcia oraz sposobu zakończenia udziału w projekcie a także analiza osiągniętych wskaźników w porównaniu do zaplanowanych wskaźników, wprowadzanie danych do stosowanych systemów informatycznych SL2014, SOWA oraz Syriusz STd.

11.  Współpraca z partnerami rynku pracy w szczególności w przygotowaniu i tworzeniu programów.

12.   Badanie efektywności i monitoring realizowanych projektów w ramach środków unijnych i rezerwy Funduszu Pracy.

13.  Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w zakresie przystąpienia do projektu w szczególności deklaracji o przystąpieniu do projektu i wymaganych oświadczeń.

14.   Stała obserwacja ogłoszeń o organizowanych konkursach, przetargach dotyczących wyboru projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz bieżące informowanie przełożonych  o organizowanych konkursach, przetargach dotyczących wyboru projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

15.  Terminowe sporządzanie wszelkich informacji i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

16.  Informowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o planowanych zamówieniach publicznych i o wyborze Wykonawców do realizacji zamówienia publicznego, harmonogramach realizacji form w programie.

17.  Przygotowywanie wszelkich informacji i analiz z zakresu realizowanych programów finansowanych w ramach rezerwy Funduszu Pracy na zlecenie przełożonych.

18.   Przygotowywanie dokumentacji dla osób chętnych do przystąpienia do projektów w ramach POKL oraz prowadzenie rejestru uczestników.

19.   Obsługa zespołu kontrolującego z instytucji zewnętrznych.

20.  Umieszczanie, aktualizacja wszelkich informacji o realizowanych programach na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie urzędu.

21.   Ewidencja bieżąca wszystkich spraw w systemie informatycznym SYRIUSZ.

22.  Realizacja wszelkich zadań związanych z administrowaniem bezpieczeństwa informacji realizowanych projektów. Bieżące prowadzenie rejestru osób upoważnianych do przetwarzania danych w projektach i przygotowywanie upoważnień oraz ich odwołania. 

23.Przygotowywanie wszelkich wymaganych informacji i sprawozdań z realizacji projektów.

24. Bieżący monitoring ogłaszanych wytycznych i zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji programów, zasad promocji i informacji i kwalifikowalności wydatków.

25.  Przygotowanie wszelkiej korespondencji w zakresie realizowanych programów dotyczących zmian w programach i pojawiających się wątpliwości.   

26.Kompleksowa obsługa umów o dofinansowanie projektu, rozliczanie projektów, przygotowywanie wniosków i informacji z ich realizacji.

27. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla  wszystkich instytucji w tym, GUS, MRPiPS, WUP i inne  w miarę potrzeb.

Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3)   być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

4)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5)   posiadanie wykształcenia  średniego i minimum rocznego stażu pracy lub wykształcenia wyższego bez wymogu posiadania minimum rocznego stażu pracy,

6) znajomość niżej wymienionych przepisów:

·     ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. Zm..)

·         Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 )

7)      sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

8)      osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, sumienność i obowiązkowość, umiejętność pracy z ludźmi, samodzielność, umiejętność współdziałania, zaangażowanie,  umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy ( dostępny w siedzibie urzędu- sekretariat),

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe,,

- oświadczenie o niekaralności (według załączonego wzoru, w przypadku zatrudnienia

   wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach naboru,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000.)”,

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej ( załącznik do ogłoszenia o naborze) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wynikającym z dokumentów złożonych w toku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)           praca przy komputerze,

2)           praca w biurze zlokalizowanym na parterze budynku,

3)           praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4)           praca głównie siedząca,

5)        planowane wynagrodzenie: 2600,00 zł brutto plus dodatek za wieloletnią pracę wynikający z rozporządzenia Rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – czerwiec 2018 rok – 15,38%

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego, c.v. i oświadczeń- oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. do godz. 1200 ( liczy się data wpływu do Urzędu),  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:   „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów- stażysta.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2015r. Nr 0 poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. Nr 0, poz. 1202 z późn,. zm.)

Dokumenty nieodebrane po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.


OA-110-9/2018

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW - STAŻYSTA

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2017, poz. 1930 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zostało zakwalifikowanych dwóch kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

      Imię i Nazwisko                                    Miejsce zamieszkania

1. Pani Patrycja Harasimowicz                        Słubice

2. Pani Aleksandra Jasińska                           Cybinka

 

Jednocześnie informuję, że drugi etap naboru- rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się w dniach 06 sierpnia 2018r. o godzinie 10:00. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3.


OA-110-9/2018

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SPECJALISTA DO SPRAW PROGRAMÓW - STAŻYSTA

 

Na podstawie art. 15 ust 2 pkt  4 ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2017, poz. 1930 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrana została Pani Aleksandra Jasińska z Cybinki, która spełniła wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, ponadto wykazała się wystarczającą wiedzą wymaganą w ogłoszeniu.

 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 13.07.2018 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2018 13:49
Liczba wyświetleń: 318

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone