INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Łukasza
Kai

22

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (09.04.2018r) - Specjalista ds. Programów

poniedziałek, 09.04.2018 14:37

OA-110-1/2018

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ul. Mickiewicza 3, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów - stażysta

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

Pozyskiwanie środków, inicjowanie, koordynowanie, rozliczanie oraz monitorowanie   

i przygotowywanie sprawozdań w zakresie:

-projektów pilotażowych,

-programów specjalnych

-programów regionalnych

-programów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra,

-projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

-Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

-Inicjowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz obsługa organizacyjna tego programu.

-Koordynowanie i monitoring działań w zakresie kierowania bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych.

-Analizowanie i przedkładanie celem akceptacji założeń programu regionalnego oraz przygotowywanie propozycji działań, którymi zostaną objęci uczestnicy programu regionalnego w powiecie oraz uzgadnianie z wojewódzkim urzędem pracy zakresu działań, którymi zostaną objęci uczestnicy programu regionalnego oraz określanie przewidywanych wskaźników efektywności programu regionalnego dla powiatu.

-Dokonywanie analizy czynników mogących wpłynąć negatywnie na efektywność programu regionalnego w powiecie oraz uzgadnianie propozycji działań niezbędnych do podjęcia w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji programu regionalnego w powiecie.

-Kompleksowa obsługa umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez urząd.

-Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki oraz gromadzenie publikacji i informacji związanych ze środkami publicznymi dotyczącymi zajmowanego stanowiska pracy.

-Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie programów ze środków Funduszu Pracy i Unii Europejskiej.

-Monitoring działań realizowanych w ramach programów unijnych i rezerwy Funduszu Pracy, w tym bieżące prowadzenie rejestrów dotyczących osób przystępujących do projektów, udzielonego im wsparcia oraz sposobu zakończenia udziału w projekcie a także analiza osiągniętych wskaźników w porównaniu do zaplanowanych wskaźników, wprowadzanie danych do stosowanych systemów informatycznych SL2014, SOWA oraz Syriusz STd.

-Współpraca z partnerami rynku pracy w szczególności w przygotowaniu i tworzeniu programów.

-Badanie efektywności i monitoring realizowanych projektów w ramach środków unijnych i rezerwy Funduszu Pracy.

-Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji w zakresie przystąpienia do projektu w szczególności deklaracji o przystąpieniu do projektu i wymaganych oświadczeń.

-Stała obserwacja ogłoszeń o organizowanych konkursach, przetargach dotyczących wyboru projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz bieżące informowanie przełożonych o organizowanych konkursach, przetargach dotyczących wyboru projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

-Terminowe sporządzanie wszelkich informacji i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

-Informowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o planowanych zamówieniach publicznych i o wyborze Wykonawców do realizacji zamówienia publicznego, harmonogramach realizacji form w programie.

-Przygotowywanie wszelkich informacji i analiz z zakresu realizowanych programów finansowanych w ramach rezerwy Funduszu Pracy na zlecenie przełożonych.

-Przygotowywanie dokumentacji dla osób chętnych do przystąpienia do projektów w ramach POKL oraz prowadzenie rejestru uczestników.

-Obsługa zespołu kontrolującego z instytucji zewnętrznych.

-Umieszczanie, aktualizacja wszelkich informacji o realizowanych programach na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie urzędu.

-Ewidencja bieżąca wszystkich spraw w systemie informatycznym SYRIUSZ.

-Realizacja wszelkich zadań związanych z administrowaniem bezpieczeństwa informacji realizowanych projektów. Bieżące prowadzenie rejestru osób upoważnianych do przetwarzania danych w projektach i przygotowywanie upoważnień oraz ich odwołania.

-Przygotowywanie wszelkich wymaganych informacji i sprawozdań z realizacji projektów.

-Bieżący monitoring ogłaszanych wytycznych i zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji programów, zasad promocji i informacji i kwalifikowalności wydatków.

-Przygotowanie wszelkiej korespondencji w zakresie realizowanych programów dotyczących zmian w programach i pojawiających się wątpliwości.

-Kompleksowa obsługa umów o dofinansowanie projektu, rozliczanie projektów, przygotowywanie wniosków i informacji z ich realizacji.

-Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla wszystkich instytucji w tym, GUS, MRPiPS, WUP i inne w miarę potrzeb.

Wymagania niezbędne:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3)   być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5) posiadanie wykształcenia  średniego i minimum rocznego stażu pracy lub wykształcenia wyższego bez wymogu posiadania minimum rocznego stażu pracy,

6) znajomość niżej wymienionych przepisów:

-ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. Zm..)

-Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 )

-sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

-osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, sumienność i obowiązkowość, umiejętność pracy z ludźmi, samodzielność, umiejętność współdziałania, zaangażowanie,  umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy ( dostępny w siedzibie urzędu- sekretariat),

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie o niekaralności (według załączonego wzoru, w przypadku zatrudnienia

   wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach naboru,

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 922z późn. zm.)”,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)           praca przy komputerze,

2)           praca w biurze zlokalizowanym na parterze budynku,

3)           praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4)           praca głównie siedząca,

5)        planowane wynagrodzenie: 2600,00 zł brutto plus dodatek za wieloletnią pracę wynikający z rozporządzenia Rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

6)    na stanowisku specjalisty ds. programów przewidziany jest dodatek do wynagrodzenia w maksymalnej wysokości do 600,00 zł brutto, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy po spełnieniu wymagań.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – marzec 2018 rok – 15,38%

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego, c.v. i oświadczeń- oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć  w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 1200 ( liczy się data wpływu do Urzędu),  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. programów- stażysta.”

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa. Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2015r. Nr 0 poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. Nr 0, poz. 1202 z późn,. zm.)

Dokumenty nieodebrane po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Komplet dokumentów -nabór 2018-04-09 14:38:15 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 09.04.2018 14:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 49

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone