INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Edmunda
Marii

16

listopad

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o PROJEKCIE PO WER -2018r

poniedziałek, 26.02.2018 13:11

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (III)”

  

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (III)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy” Działanie  1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET.

 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która jednocześnie:

-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

-nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

 

Program adresowany jest w szczególności do :

-osób z niepełnosprawnościami,

-osób o niskich kwalifikacjach[1],

-osób długotrwale bezrobotnych[2].

 

CELEM PROJEKTU JEST :

- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim

 

W roku 2018 w ramach programu będą realizowane następujące formy aktywizacji  :

-staże dla 47 osób, wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem,

-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 16 osób.


Wartość projektu w 2018 roku – 641 248,12 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 589 242,90 zł

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizacja projektu pociąga za sobą konieczność uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej, a w związku z tym uczestnikom projektu po zakończeniu udziału w projekcie będą przedstawiane oferty pracy spełniające poniższe warunki (zgodnie z artykułem 2 pkt. 1 ust 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

-w przypadku stosunku pracy – oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy w minimum połowie wymiaru czasu pracy,

-w przypadku umowy cywilnoprawnej – oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

-w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) – wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2017 r., poz. 847).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach uprzejmie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby wzięciem udziału w projekcie – osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz przedsiębiorców.

 

Zainteresowanych zapraszamy

-osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej – parter budynku,

 

Doradcy Klienta Indywidualnego

tel. 095/7590913, 095/7590917, 095/7590913

Doradcy Klienta Instytucjonalnego

tel. 095/7590914

 

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady natomiast każda osoba / podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

 Ważne linki:

-power.gov.pl

-funduszeeuropejskie.gov.pl

-http://europa.eu


[1] Na potrzeby projektu za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe niż średnie zawodowe lub ogólnokształcące

[2] Na potrzeby projektu za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się:

  • Osoby poniżej 25 roku roku życia nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 6 miesięcy;
  • Osoby w wieku 25-29 lat nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy.

Do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 26.02.2018 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 14:14
Liczba wyświetleń: 632

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone