INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Edmunda
Marii

16

listopad

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o PROJEKCIE RPO -2018r

poniedziałek, 26.02.2018 13:07

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje,  że realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (IV)”

 

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako osoby bezrobotne i ma na celu wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy, zmierzającego do przeciwdziałania zjawisku bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków i podniesienia zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

Program adresowany jest w szczególności do:

-kobiet,

-osób powyżej 50 roku życia,

-osób z niepełnosprawnościami,

-osób o niskich kwalifikacjach[1],

-osób długotrwale bezrobotnych[2].

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj.

-kobiet,

-osób w wieku 50+,

-osób z niepełnosprawnościami,

-długotrwale bezrobotnych,

-osób o niskich kwalifikacjach.

 

W 2018 roku w ramach programu będą realizowane następujące formy aktywizacji:

-staże dla 30 osób, wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem,

-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 8 osób,

-refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy dla 8 osób.

 

 Wartość projektu 514 896,00 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 437 662,00 zł

 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego realizacja projektu pociąga za sobą konieczność uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej, a w związku z tym uczestnikom projektu po zakończeniu udziału w projekcie będą przedstawiane oferty pracy spełniające poniższe warunki (zgodnie z artykułem 2 pkt. 1 ust 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

-w przypadku stosunku pracy - oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy w minimum połowie wymiaru czasu pracy,

-w przypadku umowy cywilnoprawnej - oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

-w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) - wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2017 r., poz. 847).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach uprzejmie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby wzięciem udziału w projekcie – osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz przedsiębiorców.

Zainteresowanych zapraszamy

-osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej – parter budynku,

 

Doradcy Klienta Indywidualnego

tel. 095/7590913, 095/7590917, 095/7590913

Doradcy Klienta Instytucjonalnego

tel. 095/7590914

  

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady natomiast każda osoba / podmiot chcący wziąć udział w programie musi spełniać wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.


Ważne linki:

rpo.lubuskie.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

http://europa.eu

 


 

[1] Na potrzeby projektu za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie zawodowe lub ogólnokształcące.

[2] Na potrzeby projektu za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się osoby nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy. Do okresu pozostawania bez pracy przyjmuje się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.

 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 26.02.2018 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 14:17
Liczba wyświetleń: 555

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone