INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Fernandy
Jana

23

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o zamówieniu (13.12.2017r) Zakup kosiarki żyłkowej

środa, 13.12.2017 10:26
ZP 58/2017
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kosiarki żyłkowej - bezprzewodowej zasilanej akumulatorem na wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3  69-100 Słubice

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

Anna Żybort -  Specjalista ds. Programów i Zamówień Publicznych tel. (95) 7583608 e-mail efs@pupslubice.pl

  • w zakresie merytorycznym:

Beata  Openkowska -  Kierownik Działu Ogólno - Administracyjnego tel. ( 95)  759 09 26 e-mail organizacyjny@pupslubice.pl

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe / rozeznanie cenowe

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kosiarki żyłkowej - bezprzewodowej zasilanej akumulatorem na wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Specyfikacja produktu

Źródło zasilania Akumulatorowy

Wielkość ogrodu                Średni

Wysuw żyłki         System automatycznego uzupełniania żyłki

Moc znamionowa               36 V

Szerokość cięcia                30 cm

Funkcja przycinania krawędzi Tak

Typy akumulatorów           Li-Ion

Robocza prędkość żyłki    6500-8500 obr/min

Czas ładowania max. 1 godz.

Druga rękojeść    Tak

Średnica żyłki      1.5 mm

Żyłka w zestawie                minimum 10 m

Regulowana rękojeść       Tak

Powierzchnia koszenia minimum 2500 m2

Teleskopowe ramię           Tak

Długość teleskopu             max. do 325 mm

Ciśnienie dźwięku              80 dB(A)

Wibracje               3 m/s2

Masa       max. do 3.5 kg

Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

CPV: 16311100-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: dostarczenie przedmiotu zamówienia do 20/12/2017r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

3

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 

4

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

 

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. nie podlegają wykluczeniu  z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zmianami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  poprzez złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w formularzu ofertowym.

 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, faksem nr 95 7583609 lub e-mail sekretariat@pupslubice.pl do dnia 2017-12-15 do godz. 10:00.

W sytuacji gdy oferta składania jest w formie pisemnej ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe : ZP/58/2017 na kosiarkę. Nie otwierać do 15-12-2017r. do godz. 10.00”

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Powiatowego Urzędu Pracy w Slubicach do zawarcia umowy.


 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz ofertowy-kosiarka 2017-12-13 10:33:21 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 13.12.2017 10:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 57

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone