INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


MENU


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip eures psz Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Strona Powiatu Słubickiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kalendarium

Ireny
Kleopatry

20

październik

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Ogłoszenie o naborze wniosków -KFS

wtorek, 19.09.2017 11:15

Termin przedłożenia wniosków został przedłużony do 13.10.2017r  -ZAPRASZAMY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016r. poz. 2155), ogłasza I nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  REZERWY KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane

z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Wnioski przyjmowane są do momentu wyczerpania środków w kwocie 80.800,00 zł, najpóźniej do dnia 13.10.2017r.

 

Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów Ministra i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2017:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017:

1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie słubickim i Województwie lubuskim stanowią: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” za rok 2016 (dostępny na stronie internetowej: http://mz.praca.gov.pl) oraz badanie „Barometr zawodów 2017” (dostępne na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/). (Wyniki ww. badań dostępne są również na stronie internetowej tutejszego urzędu: www.pupslubice.pl w zakładce „Opracowania i analizy”).

3.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 na:

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

-wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

-wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978).


W 2017 roku środki KFS będą przeznaczone na:

1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie słubickim 
i Województwie lubuskim stanowią: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” za I półrocze 2017 (dostępny na stronie internetowej: http://mz.praca.gov.pl) oraz badanie „Barometr zawodów 2017” (dostępne na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/). (Wyniki ww. badań dostępne są również na stronie internetowej tutejszego urzędu: www.pupslubice.pl w zakładce „Opracowania i analizy”).

3.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

 

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania Pracodawców wsparciem z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przekroczy limit posiadanych środków, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty,  zastrzega, że  zgodnie z zasadną racjonalności wydatkowania środków publicznych, ustali górny limit możliwego
do udzielenia wsparcia z rezerwy na kwotę 15.680,00 zł dla jednego Wnioskodawcy uwzględniając otrzymaną dotychczas pomoc
z KFS w roku 2017. Jednocześnie informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, jednakże pierwsze działania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach związane z rozpatrywaniem wniosków rozpoczną się nie wcześniej niż po zakończeniu naboru.

Ponadto Pracodawca wnioskując o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które rozpoczyna się w trakcie trwania naboru bądź w krótszym czasie niż 30 dni od złożenia wniosku winien być świadom, iż wnioskowane kształcenie może nie dojść do realizacji z uwagi na termin rozpoczęcia kształcenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639) dofinansowane mogą zostać tylko działania które jeszcze się nie rozpoczęły. Tutejszy urząd nie ponosi zatem odpowiedzialności za brak możliwości rozpoczęcia kształcenia wcześniej niż 30 dni po złożeniu wniosku.

 

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu słubickiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy  Słubicach odpowiedni wniosek w sekretariacie urzędu (I piętro) lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej na adres sekretariat@pupslubice.pl.

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.pupslubice.pl.

Osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców proszone są o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego lub z doradcą klienta instytucjonalnego:

­specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta: pokój nr 2 (parter), tel. 95 7590924 oraz tel. 957590930,

­doradcy klienta instytucjonalnego  – pośrednicy pracy – CAZ (parter), tel. 95 759 09 14.

 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 19.09.2017 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2017 09:30
Liczba wyświetleń: 200

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone