INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Edwarda
Marleny

23

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -2018r

wtorek, 12.04.2016 08:52

 

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Istnieje możliwość otrzymania środków w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw nawet 100% kosztów.

 

Na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, składają się:

-kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

-egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

-badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej

po ukończonym kształceniu,

-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W 2018 roku środki KFS będą przeznaczone na:

1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie słubickim i Województwie lubuskim stanowią: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” za I półrocze 2017 (dostępny na stronie internetowej: http://mz.praca.gov.pl) oraz badanie „Barometr zawodów 2018” (dostępne na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/). (Wyniki ww. badań dostępne są również na stronie internetowej tutejszego urzędu: www.pupslubice.pl w zakładce „Opracowania i analizy”).

Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy, natomiast PUP przy naborze będzie analizował sytuację powiatu lub województwa właściwego dla siedziby PUP.

2.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy; (Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytet ten obejmuje przygotowanie personelu do podejmowania wyzwań, które niesie postęp techniczny i technologiczny, zapewniający rozwój firmie i konkurencyjną pozycję na rynku. Jest to wsparcie przeznaczone dla pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.)

Ważne:

Należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Podstawą weryfikacji będą wiarygodne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, np. kopie dokumentów zakupu, decyzja / -e dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logiczne i wiarygodne uzasadnienia. Wsparcie to jest przeznaczone dla pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 

3.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)

Ponadto Rada Rynku Pracy określiła dodatkowo priorytety wydatkowania rezerwy KFS w 2018r., do których zaliczyła:

1.wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty 123,9 tys. zł uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W przypadku dużego zainteresowania Pracodawców wsparciem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przekroczy limit posiadanych środków, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działający w imieniu Starosty,  zastrzega, że  zgodnie z zasadą racjonalności wydatkowania środków publicznych, ustali górny limit możliwego do udzielenia wsparcia dla jednego Wnioskodawcy. Jednocześnie informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, jednakże pierwsze działania ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach związane z rozpatrywaniem wniosków rozpoczną się nie wcześniej niż po zakończeniu naboru.

Pracodawca wnioskując o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego, które rozpoczyna się w trakcie trwania naboru bądź w krótszym czasie niż 30 dni od złożenia wniosku winien być świadom, iż wnioskowane kształcenie może nie dojść do realizacji z uwagi na termin rozpoczęcia kształcenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639) dofinansowane mogą zostać tylko działania które jeszcze się nie rozpoczęły.

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

- wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu słubickiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach odpowiedni wniosek w sekretariacie urzędu (I piętro) lub uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej na adres sekretariat@pupslubice.pl.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami  w terminie trwania naboru do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, uwzględniając odpowiednio:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

 


Informacja o wysokości środków KFS na 2018 rok i zasadach ich podziału  została zamieszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2018/.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 12.04.2016 08:52
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018 10:01
Liczba wyświetleń: 1578

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone