INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Fernandy
Jana

23

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Informacja

piątek, 01.04.2016 12:08

"Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (II)"

  

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje,  że realizuje projekt  "Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (II)". Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”. Działanie 6.1. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (II)" adresowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jako osoby bezrobotne i ma na celu wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy, zmierzające do przeciwdziałania zjawisku bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków i podniesienia zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Program adresowany jest w szczególności do :

- kobiet,

- osób w wieku 50+,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób długotrwale bezrobotnych, na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osoby nieprzerwanie bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy , do okresu pozostawania bez pracy przyjmuje się również okres przed rejestracją w rejestrze osób bezrobotnych zgodnie z oświadczeniem uczestnika projektu.

- osób o niskich kwalifikacjach, osób, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż wykształcenie średnie zawodowe lub ogólnokształcące.

 

W 2016 w powiecie słubickim w ramach projektu realizowane będą następujące formy aktywizacji  :

- staże dla 36 osób, wraz ze wsparciem towarzyszącym w postaci zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

- jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 12 osób,

- refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla 9 osób.

 

Wartość projektu 553 349,00 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS 470 347, 00  zł

 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego realizacja projektu pociąga za sobą konieczność uzyskania określonej efektywności zatrudnieniowej, a w związku z tym uczestnikom projektu po zakończeniu udziału w projekcie będą przedstawiane oferty pracy spełniające poniższe warunki (zgodnie z artykułem 2 pkt. 1 ust 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

- w przypadku stosunku pracy - oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,

- w przypadku umowy cywilnoprawnej - oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

-w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) - wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2002 r., nr 200, poz. 1679 z późn, zm.).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach uprzejmie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby wzięciem udziału w projekcie zarówno osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz przedsiębiorców.

 

Zainteresowanych zapraszamy

- osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza 3 w Słubicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej parter budynku

- telefonicznie

 

Doradcy Klienta Indywidualnego

tel. 095/7590913, 095/7590917, 095/7590913

Doradcy Klienta Instytucjonalnego

tel. 095/7590914

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera ogólne zasady natomiast każda osoba / podmiot chcący wziąć  udział w programie musi spełnić wymogi określone w niniejszej informacji i wytycznych oraz  przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej de minimis w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych wnioskujących o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

 Ważne linki:

 

    -   www.power.gov.pl

    -   www.funduszeeuropejskie.gov.pl

    -   http://europa.eu

 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 01.04.2016 12:08
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2016 07:59
Liczba wyświetleń: 655

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone