INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Haliszki
Lody

22

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Poradnictwo Zawodowe

czwartek, 20.01.2011 09:22

PORADNICTWO ZAWODOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

- udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

-udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

-kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

-inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych  i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych;

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia  z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie religijne lub przynależność związkową, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności, poufności i ochronie danych.

 

Powiatowy urząd pracy świadczy poradnictwo zawodowe:

-osobie zarejestrowanej w formach: porady indywidualnej, porady grupowej, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, informacji indywidualnej, informacji grupowej, udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania

-osobie niezarejestrowanej w formach: informacji indywidualnej, informacji grupowej, udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania

-pracodawcy krajowemu w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych, rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną.

Pracodawca krajowy, zainteresowany pomocą powiatowego urzędu pracy w doborze kandydatów do pracy lub indywidualnym rozwoju zawodowym, składa do powiatowego urzędu pracy stosowny wniosek.

 

Poradnictwo indywidualne polega na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego; Problem zawodowy, z którym osoby zgłaszające się do doradcy zawodowego dotyczyć może trudności z wyborem lub zmianą zawodu, wyborem miejsca pracy, planowaniem rozwoju zawodowego, wyborem kierunku kształcenia lub szkolenia, a także dotyczyć braku umiejętności poszukiwania pracy oraz obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej.

Poradnictwo grupowe charakteryzuje się pracą w określonej grupie, w atmosferze akceptacji i otwartości, co pozwala uczestnikom dokonać oceny siebie, swoich możliwości, umiejętności, predyspozycji, znalezienia i zdefiniowania swojego problemu zawodowego, uczestnicy porad grupowych mogą sami ocenić siebie, znaleźć słabe i mocne strony, sprawdzić jakie umiejętności powinni rozwijać aby decyzja o planowaniu, rozwijaniu kariery była jak najbardziej indywidualna i przemyślana.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest dla osób zarejestrowanych, które:

-nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;

-utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu:

-chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

 

Informacja indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy  z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej.

Informacja grupowa polega na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy
z  zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych.

Zasoby informacji zawodowych obejmują w szczególności informacje o:

Zasoby informacji zawodowych obejmują w szczególności informacje o:

- zawodach i specjalnościach,

- rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności,

- zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej,

- szkołach i instytucjach szkoleniowych,

- stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania,

- metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES,

- sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,

- zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych,

- stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy,

- warunkach świadczenia pracy,

- warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów,

- projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Osobie zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy, powiatowy urząd pracy może świadczyć poradnictwo zawodowe w postaci:

-porady indywidualnej na odległość,

-informacji indywidualnej na odległość.

Osobie niezarejestrowanej, poradnictwo zawodowe może być świadczone w postaci: informacji indywidualnej na odległość.

Porada indywidualna na odległość polega na kontakcie pracownika urzędu pracy  z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego poprzez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Informacja indywidualna na odległość polega na kontakcie pracownika urzędu pracy  z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych.


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 20.01.2011 09:22
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2018 13:08
Liczba wyświetleń: 2726

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone