INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Jarosława
Marka

25

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Studia podyplomowe

wtorek, 11.01.2011 12:43

Studia podyplomowe

 

1.      Starosta, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

2.      W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

3.      W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

4.      Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.

5. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną prace zarobkowa  lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu  ukończenia tych studiów. Przysługuje mu również odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony. Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika, który podjął w trakcie studiów podyplomowych zatrudnieni, inna pracę zarobkową  lub działalność gospodarczą, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.  

6.      O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych, może ubiegać się:

1) bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
2)  poszukujący pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach,  który:

a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących    zakładu pracy,
 b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który  jest w   stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu  prywatyzacji,
c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
d) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w  indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
e) jest żołnierzem rezerwy, 
f) pobiera rentę szkoleniową,
g) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane przez    pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych  pracowników w związku ze  zwolnieniemmonitorowanym,
h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na   podstawie  przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

3) pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą  w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy studiów podyplomowych składa w urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 11.01.2011 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2011 13:14
Liczba wyświetleń: 4340

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone