INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Edwarda
Marleny

23

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Studia podyplomowe

wtorek, 11.01.2011 12:43

Studia podyplomowe

 

Starosta, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną prace zarobkowa lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu  ukończenia tych studiów. Przysługuje mu również odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony. Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika, który podjął w trakcie studiów podyplomowych zatrudnieni, inna pracę zarobkową  lub działalność gospodarczą, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie. 

O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych, może ubiegać się:

- bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

- poszukujący pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach,  który:

a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących    zakładu pracy,

b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który  jest w   stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu  prywatyzacji,

c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

d) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w  indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

e) jest żołnierzem rezerwy,

f) pobiera rentę szkoleniową,

g) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych  pracowników w związku ze  zwolnieniem monitorowanym,

h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na   podstawie  przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

i) cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz,  ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7

j) pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i  powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

 

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy studiów podyplomowych składa w urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje określa: art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 ze zm).


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 11.01.2011 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 11:49
Liczba wyświetleń: 4561

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone