INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


FUNDUSZE EUROPEJSKIE


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Kalendarium

Edwarda
Marleny

23

październik

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Oferty Pracy
1525851694.png
OFERTY PRACY -proszę wybrać kod pocztowy 69-100 
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Pożyczka szkoleniowa

wtorek, 04.01.2011 11:41

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

 

Starosta może, na wniosek osoby bezrobotnej, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pożyczka jest nieoprocentowana a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

O udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, może ubiegać się:

1. bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

2. poszukujący pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, który:

- jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

- jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który  w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

- otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

- uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

- jest żołnierzem rezerwy,        

- pobiera rentę szkoleniową,

- pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku ze zwolnieniem monitorowanym,

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie  przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

- cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz,  ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7

- pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i  powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.

Osoba ubiegająca się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia składa w urzędzie pracy wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje określa: art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 ze zm).


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.01.2011 11:41
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 11:44
Liczba wyświetleń: 3415

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Ochrona Danych Osobowych Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone