INFORMACJE PODSTAWOWE


INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I EFS


WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI


DOKUMENTY DO POBRANIA


Linki

Rejestracja internetowa Zgłoszenie oferty pracy -elektronicznie Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia bip Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej psz eures Strona Powiatu Słubickiego

Kalendarium

Łukasza
Kai

22

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Oferty Pracy
1268648744.jpg
OFERTY PRACY  
Statystyki Graf.
1268648917.jpg
STATYSTYKI 
Kreator CV
1269006609.jpg
"Stwórz własne CV!" 

Szkolenia

środa, 03.01.2007 12:13

Informacje dla osób ubiegających się o udział w szkoleniu.

SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

1.Jedną z podstawowych usług rynku pracy jest organizacja szkoleń.
Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji , zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji 
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy


2.Stosowane są dwie formy szkoleń:
 
 • szkolenia grupowe – organizowane z inicjatywy urzędu pracy przez jednostki  szkoleniowe wybrane w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych. Szkolenia tego typu są finansowane przez urząd pracy. Osoby ubiegające się o udział w szkoleniu  grupowym powinny zgłosić się do działu poradnictwa zawodowego, gdzie będą mogły, po uzyskaniu opinii doradcy zawodowego, wypełnić kartę kandydata na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia szkolenia.

 • szkolenia indywidualne – organizowane na wniosek osoby, uzasadniający celowość tego szkolenia. Koszt szkolenia,
w części finansowanej z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie na szkolenie  indywidualne przysługuje nie częściej niż raz w roku.

3.Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia przysługuje:
- stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

4.Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

 Ponadto stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania  szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

5.Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

6.Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą  przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia , od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Do tego stypendium nie stosuje się zasady proporcjonalnego ustalania jego wysokości. Jego wysokość, za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymana kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.

7.Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania
i wyżywienia bezrobotnego skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucja szkoleniową.

8.Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

9.Osoba, która z własnej winy, nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

10.Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, z wyłączeniem stypendium, o którym mowa w pkt. 6, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową , w której osoby te zostały ubezpieczone.

11. Starosta, na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia .

12.O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wskazanego szkolenia, może ubiegać się:
 1) bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach,
 2)  poszukujący pracy zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach, który: 


     a) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z   
         przyczyn dotyczących zakładu pracy,
     b) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który   
         jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
     c) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub   
         górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
     d) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w  przepisach o pomocy społecznej,
     e) jest żołnierzem rezerwy,         
     f) pobiera rentę szkoleniową,
     g) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o   
        promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane   
       przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku ze zwolnieniem monitorowanym,
    h) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na odstawie  
        przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika,  jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem


 3) pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i  powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach.


Osoba ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wskazanego szkolenia składa w urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami.

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 03.01.2007 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2011 14:13
Liczba wyświetleń: 6412

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
OBSZAR DZIAŁANIA KIEROWNICTWO OGŁOSZENIA O PRACY W URZĘDZIE PODSTAWY PRAWNE DANE KONTAKTOWE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI RAPORTY PUP PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY STATYSTYKA OPRACOWANIA I ANALIZY AKTUALNOŚCI e-URZĄD Mapa serwisu
Projekt graficzny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone